POLITYKA PRAWNA

Nasze zasady gromadzenia danych i warunki korzystania

Informacja o ochronie prywatności

Administratorem przekazywanych i gromadzonych danych jest Amazon Services Europe S.à r.l. przy 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg, w tym za pośrednictwem sell.amazon.pl lub za pośrednictwem Seller Central. Informacje te będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności Amazon.pl. Korzystając z tej witryny lub portalu Seller Central, zgadzasz się również z naszymi Informacją dotyczącą plików cookie oraz Informacją dotyczącą reklam dopasowywanych na podstawie zainteresowań.

Warunki korzystania

Ostatnia aktualizacja: Sierpień 2018. Witamy w Amazon! Amazon Services Europe S.à r.l. i jej podmioty stowarzyszone („my”, „nas” lub „Amazon”) zapewniają użytkownikowi funkcje strony internetowej oraz inne produkty i usługi („Usługi Amazon”), z zastrzeżeniem następujących warunków („Warunki użytkowania”). Korzystając z Usług Amazon, zgadzasz się na te warunki. Zapoznaj się z nimi uważnie. Oferujemy szeroki wachlarz Usług Amazon, dlatego mogą obowiązywać dodatkowe warunki. Korzystając z Usług Amazon (na przykład Sprzedaży w serwisie Amazon, Sklepu internetowego Amazon, Realizacji zamówień przez Amazon, Reklamy Produktów i usługi Marketplace Web Services), będziesz również podlegał wytycznym, warunkom i umowom mającym zastosowanie do tej Usłudze Amazon („Warunki świadczenia usług”). Jeśli niniejsze Warunki Użytkowania są niezgodne z Warunkami świadczenia usług, zastosowanie one miały Warunki świadczenia usług.
PRYWATNOŚĆ
Aby zrozumieć nasze praktyki, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności, która reguluje również korzystanie z Usług Amazon.
KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA
Gdy korzystasz z niektórych Usług Amazon lub wysyłasz do nas wiadomości e-mail, komunikujesz się z nami drogą elektroniczną. Wyrażasz wtedy zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną. Możemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, umieszczając powiadomienia na naszych stronach internetowych, wysyłając powiadomienia za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej. Wyrażasz zgodę na przekazywane drogą elektroniczną wszystkich umów, zawiadomień, ujawnionych informacji i innych komunikatów, które prawnie wymagają formy pisemnej.
PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści znajdujące w Usługach Amazon lub udostępniane za ich pośrednictwem, takie jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, nagrania audio, pliki do pobrania, zbiory danych i oprogramowanie, są własnością firmy Amazon lub jej dostawców treści i chronione są przez luksemburskie, polskie i międzynarodowe prawa autorskie. Zbiory wszystkich treści zawartych lub udostępnianych za pośrednictwem Usług Amazon są wyłączną własnością Amazon i chronione są przez luksemburskie, polskie i międzynarodowe prawa autorskie. Wszelkie oprogramowanie używane w niniejszych Usługach Amazon jest własnością firmy Amazon lub jej dostawców oprogramowania i chronione jest przez luksemburskie, polskie i międzynarodowe prawa autorskie.
ZNAKI TOWAROWE
Amazon, Amazon Services, logo Amazon i Amazon Service, a także inne grafiki, logo, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty oraz nazwy produktów i usług zawarte w Usługach Amazon lub udostępniane za ich pośrednictwem, stanowią znaki towarowe lub postać handlową (trade dress) firmy Amazon w Luksemburgu i innych krajach. LZnaki towarowe Amazon lub postacie handlowe produktów Amazon nie mogą być używane w związku z jakimikolwiek produktami lub usługami niebędącymi produktami lub usługami Amazon, w sposób mogący wprowadzać w błąd klientów oraz w sposób szkodzący reputacji lub dyskredytujący Amazon. Wszystkie inne znaki towarowe niebędące własnością Amazon, a występujące w jakichkolwiek Usługach Amazon, należą do ich właścicieli, którzy mogą być powiązani z lub sponsorowani przez Amazon.
PATENTY
Co najmniej jeden z patentów należących do Amazon dotyczy Usług Amazon oraz funkcji i usług dostępnych za pośrednictwem Usług Amazon. Część Usług Amazon działa na podstawie licencji jednego lub większej liczby patentów. Kliknij tutaj, aby zobaczyć otwartą listę obowiązujących patentów Amazon i odpowiednich licencjonowanych patentów
LICENCJA I DOSTĘP
Pod warunkiem przestrzegania niniejszych Warunków użytkowania i uiszczenia wszelkich stosownych opłat, Amazon Services Europe S.à r.l. udziela Ci ograniczonej licencji na dostęp i korzystanie z danej Usługi Amazon, jednocześnie zabraniając pobierania (innego niż buforowanie stron) lub modyfikowania usługi, lub jakiejkolwiek jej części bez wyraźnej pisemnej zgody Amazon. Niniejsza licencja nie obejmuje odsprzedaży ani komercyjnego wykorzystania jakichkolwiek Usług Amazon lub ich treści, ani żadnego pochodnego korzystania z Usług Amazon lub ich treści, ani wykorzystywania narzędzi służących do eksploracji danych (data mining), robotów lub podobnych narzędzi stosowanych do gromadzenia i ekstrakcji danych. Niniejsza Usługa Amazon nie może być, w całości ani w części, zwielokrotniana, powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana, odwiedzana lub w inny sposób wykorzystywana do celów handlowych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Nie możesz projektować ani wykorzystywać technik projektowania w celu dołączania znaków towarowych, logo lub innych informacji zastrzeżonych (w tym obrazów, tekstu, układu strony lub formy) firmy Amazon bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Nie możesz też używać nazwy lub znaków towarowych Amazon w metatagach lub innym „ukrytym tekście” bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie powoduje wygaśnięcie pozwolenia lub licencji udzielonej przez Amazon Services Europe S.à r.l. Otrzymujesz ograniczone, odwołalne, niezbywalne, niepodlegające sublicencji i niewyłączne prawo do tworzenia hiperłącza do strony głównej sell.amazon.pl, o ile link nie przedstawia Amazon lub jego produktów bądź usług w sposób fałszywy, wprowadzający w błąd, uwłaczający lub w inny sposób obraźliwy. Nie możesz używać logo ani innych zastrzeżonych grafik lub znaków towarowych firmy Amazon jako części linku bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.
TWOJE KONTO
Jeśli korzystasz z Usług Amazon, odpowiadasz za zachowanie poufności swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do komputerów i innych urządzeń, a także zgadzasz się ponosić odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach konta lub hasła użytkownika. Usługi Amazon nie są przeznaczone do użytku przez dzieci. Osoby poniżej 18. roku życia mogą korzystać z Usług Amazon wyłącznie z udziałem rodzica lub opiekuna. Amazon zastrzega sobie prawo do odmowy usługi, zamknięcia kont, usunięcia lub edycji treści według własnego uznania.
TWOJA LICENCJA
W przypadku przesłania materiałów i o ile nie zaznaczymy inaczej, udzielasz firmie Amazon niewyłącznego, nieodpłatnego, nieodwołalnego i w pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa do używania, powielania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania i wyświetlania takich treści na całym świecie w dowolnych mediach tak długo, jak długo jesteś upoważniony do udzielania takiej licencji zgodnie z obowiązującym prawem. Przyznajesz firmie Amazon i jej sublicencjobiorcom prawo do używania nazwy podanej w związku z takimi treściami, jeśli o tym zdecydują. Oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś właścicielem lub w inny sposób kontrolujesz wszystkie prawa do przesyłanych treści, że ta treść jest dokładna, że korzystanie z dostarczanych przez Ciebie treści nie narusza niniejszej polityki i nie spowoduje szkody dla żadnej osoby lub podmiotu oraz że zwolnisz Amazon z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z treści, które dostarczasz. Amazon ma prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania i edytowania lub usuwania wszelkich działań lub treści. Amazon nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane przez Ciebie lub osoby trzecie.
SKARGI DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH
Amazon szanuje własność intelektualną innych osób. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, postępuj zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji Formularz i procedura zgłaszania roszczeń z tytułu naruszenia praw.
OPISY USŁUG
Amazon stara się być tak dokładny, jak to tylko możliwe. Jednakże Amazon nie gwarantuje, że opisy usług lub innych treści niniejszej Usługi Amazon są dokładne, kompletne, rzetelne, aktualne lub wolne od błędów. Amazon udostępnia linki do innych stron, nad którymi Amazon nie ma kontroli. Amazon nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów i nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty lub inne materiały dostępne na takich stronach lub zasobach.
ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
USŁUGI AMAZON ŚWIADCZONE SĄ PRZEZ AMAZON W STANIE „TAK, JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. AMAZON NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, CO DO DZIAŁANIA DANEJ USŁUGI AMAZON LUB INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW CZY PRODUKTÓW ZAWARTYCH W TEJ USŁUDZE AMAZON. WYRAŹNIE ZGADZASZ SIĘ, ŻE PONOSISZ WYŁĄCZNE RYZYKO KORZYSTANIA Z TEJ USŁUGI AMAZON. AMAZON ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WYCOFANIA LUB USUNIĘCIA WSZELKICH INFORMACJI Z TEJ USŁUGI AMAZON W DOWOLNYM MOMENCIE, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA. W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, AMAZON ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. AMAZON SERVICES NIE GWARANTUJE, ŻE TA USŁUGA AMAZON, SERWERY, WIADOMOŚCI E-MAIL LUB INNE POWIADOMIENIA WYSYŁANE Z FIRMY AMAZON SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW. AMAZON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEJ USŁUGI AMAZON, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, DOMNIEMANE I NASTĘPCZE. PRAWO NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJI NIE ZEZWALA NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI TE PRZEPISY MAJĄ ZASTOSOWANIE, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA, WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA, A TY MOŻESZ MIEĆ DODATKOWE PRAWA.
PRAWO WŁAŚCIWE
Korzystanie z Usług Amazon jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, że przepisy Wielkiego Księstwa Luksemburga, z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego i Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, będą regulować niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie spory, które mogą powstać między Tobą a Amazon. Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Ciebie z Usług Amazon lub niniejszej Umowy (a) mogą być rozstrzygane przed sądami miasta Luksemburg w Luksemburgu, jeśli nie jesteś zarejestrowany w Amazon Services jako firma oraz (b) będą rozstrzygane wyłącznie w jurysdykcji sądów w mieście Luksemburg w Luksemburgu, jeśli rejestrujesz się w Amazon Services jako firma.
ZASADY USŁUG AMAZON; MODYFIKACJE I ROZDZIELNOŚĆ
Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi zasadami dotyczącymi Usług Amazon, z których korzystasz, opublikowanymi lub udostępnionymi w inny sposób za pośrednictwem odpowiednich Usług Amazon. Zasady te regulują również odwiedzanie i korzystanie z Usług Amazon. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w zasadach dotyczących Usług Amazon oraz niniejszych Warunkach użytkowania w dowolnym momencie. Jeżeli którykolwiek z tych warunków zostanie uznany za nieważny lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalny, warunek ten będzie rozpatrywany oddzielnie i nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych warunków.
NASZ ADRES
Amazon Services Europe S.à r. l,. Société à responsabilité limitée, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Kapitał zakładowy: 37 500,00 EUR
Zarejestrowany w Luksemburgu
Numer wpisu do rejestru spółek w Luksemburgu: B-93815
Numer zezwolenia na prowadzenie działalności: 1 100416
Numer podatnika VAT w Luksemburgu: LU 19647148

Formularz i procedura zgłaszania roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz wypełnić i przesłać Formularz zawiadomienia. Niezwłocznie odpowiadamy właścicielom praw i ich agentom, którzy wypełnią i prześlą Formularz zawiadomienia w celu poinformowania o obawach dotyczących domniemanego naruszenia.

Po otrzymaniu Formularza zawiadomienia możemy podjąć pewne działania, takie jak usunięcie informacji lub przedmiotu, z których wszystkie są podejmowane bez przyjęcia odpowiedzialności i bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw, środków zaradczych lub obrony, których dochodzenie w sposób wyraźny zastrzegamy. Ponadto, przesyłając Formularz zawiadomienia, przyznajesz firmie Amazon prawo do używania, powielania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia utworów pochodnych oraz wyświetlania ich zawartości na całym świecie w dowolnych mediach. Obejmuje to przekazanie Formularza zawiadomienia stronom zaangażowanym w dostarczanie treści, którym zarzuca się naruszanie prawa. Zgadzasz się pokryć koszty Amazon z tytułu wszelkich roszczeń wniesionych przez stronę trzecią przeciwko Amazon, wynikających z lub w związku ze złożeniem Formularza zawiadomienia. Ostrzeżenie: przekazanie firmie Amazon fałszywych, wprowadzających w błąd lub niedokładnych informacji w Formularzu zawiadomienia może skutkować odpowiedzialnością cywilną i/lub karną. W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z radcą prawnym.
WARUNKI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA AMAZON
Poniższe dodatkowe warunki obowiązują w odniesieniu do jakiegokolwiek oprogramowania (w tym aktualizacji lub nowych wersji oprogramowania i dotyczącej go dokumentacji), które udostępniamy Ci co pewien czas do Twojego użytku, w związku z Usługami Amazon („Oprogramowanie Amazon”).

1. Korzystanie z Oprogramowania Amazon. Możesz korzystać z Oprogramowania Amazon wyłącznie w celu korzystania z Usług Amazon świadczonych przez Amazon oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania i Warunkami świadczenia usług. Nie możesz włączać żadnej części Oprogramowania Amazon do własnych programów ani kompilować jakiejkolwiek jego części w połączeniu z własnymi programami, przenosić jej do użytku z inną usługą, ani sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, pożyczać, rozpowszechniać lub udzielać sublicencji na Oprogramowanie Amazon ani w inny sposób przypisywać jakiejkolwiek prawa do Oprogramowania Amazon w całości lub w części. Nie możesz korzystać z Oprogramowania Amazon w jakimkolwiek nielegalnym celu. Możemy odmówić dostarczenia jakiegokolwiek Oprogramowania Amazon oraz unieważnić udzielone prawo do korzystania z Oprogramowania Amazon w dowolnym momencie. Twoje prawa do korzystania z Oprogramowania Amazon wygasają automatycznie, bez uprzedniego powiadomienia, jeśli nie zastosujesz się do któregokolwiek z niniejszych Warunków użytkowania i Warunków świadczenia usług. Dodatkowe warunki stron trzecich zawarte w określonym Oprogramowaniu Amazon lub rozpowszechniane z nim w określonych dokumentach mogą mieć zastosowanie do tego Oprogramowania Amazon (lub oprogramowania dołączonego do Oprogramowania Amazon) i będą regulować korzystanie z takiego oprogramowania w przypadku konfliktu z niniejszymi Warunki użytkowania. Wszelkie oprogramowanie używane w dowolnej usłudze Amazon jest własnością firmy Amazon lub jej dostawców oprogramowania i chronione jest przez luksemburskie i międzynarodowe prawa autorskie.

2. Korzystanie z Usług stron trzecich. Korzystając z Oprogramowania Amazon, możesz również korzystać z usług jednej lub większej liczby stron trzecich, takich jak operator sieci bezprzewodowej lub dostawca platformy mobilnej. Korzystanie przez Ciebie z tych usług stron trzecich może podlegać odrębnym zasadom, warunkom użytkowania i opłatom tych stron trzecich.

3. Brak pozwolenia na kopiowanie. Nie możesz i nie będziesz zachęcać, pomagać ani upoważniać żadnej innej osoby do kopiowania, modyfikowania, inżynierii wstecznej, dekompilacji lub dezasemblowania Oprogramowania Amazon, w całości lub w części, ani tworzenia jakichkolwiek prac z Oprogramowania Amazon.

4. Aktualizacje. W celu zapewnienia aktualności Oprogramowania Amazon, możemy oferować automatyczne lub manualne aktualizacje w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.
© 1996-2021 Amazon.com, Inc. lub podmioty stowarzyszone