CENTRUM WIEDZY O PODATKU VAT

Wszystko, co musisz wiedzieć o podatku VAT w jednym miejscu

Witamy na naszej stronie z informacjami o podatku VAT! Dzięki tej stronie jako sprzedawca Amazon z łatwością zrozumiesz tematykę podatku VAT w Unii Europejskiej. Znajdziesz tu informacje związane z aktualnymi przepisami prawa oraz sposobami powstawania Twoich zobowiązań z tytułu podatku VAT. Wskażemy również, jakie kroki należy podjąć, aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi podatku VAT oraz rozwiązania, z jakich możesz skorzystać.

Podstawowe koncepcje

Czym jest podatek VAT (podatek od towarów i usług)?

VAT jest skrótem od Value Added Tax (z ang. podatek od wartości dodanej). VAT jest podatkiem, który przedsiębiorcy zarejestrowani jako płatnicy VAT w UE dodają do ceny sprzedanych towarów i przekazują krajowym organom podatkowym, gdy składają zeznania podatkowe.

Jeśli sprzedajesz towary w jakimkolwiek kraju UE, prawdopodobnie będziesz musiał zarejestrować się jako podatnik VAT w każdym kraju, w którym prowadzisz sprzedaż.

Pamiętaj, że każdy sprzedawca Amazon jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z przepisami w zakresie podatku VAT i jeśli nie masz pewności co do swoich zobowiązań, należy zasięgnąć profesjonalnej porady.
Jak działa podatek VAT

Jak działa podatek VAT?

Podstawową zasadą jest to, że przedsiębiorstwa mogą odzyskać podatek VAT zapłacony od swoich zakupów, a następnie naliczać podatek VAT od sprzedaży. Gdy dokonujesz płatności podatku VAT na rzecz organów podatkowych, to końcowy konsument płaci podatek VAT w cenie zakupu. Możesz odzyskać podatek VAT zapłacony od swoich zakupów i naliczyć podatek VAT od sprzedaży tylko wtedy, gdy jesteś zarejestrowany jako płatnik podatku VAT.

Sprzedawcy posiadający numer VAT w danym kraju UE powinni wykazywać na fakturach naliczony podatek VAT, w tym stawkę VAT i numer VAT, w przypadku gdy wymagana jest faktura VAT. W ten sposób klient wie, jaką kwotę podatku VAT płaci od zakupionego produktu.

Jakie są stawki podatku VAT w UE?

Rzeczywiste stawki podatku VAT różnią się w poszczególnych krajach UE (stawka standardowa musi wynosić co najmniej 15%) oraz w zależności od niektórych rodzajów produktów. Ponadto niektóre kraje UE zachowały inne stawki za określone produkty*.

Wytyczne dotyczące podatku VAT zapewniają rządom państw UE swobodę ustalania liczby i poziomu wybranych przez siebie stawek VAT, z zastrzeżeniem tylko dwóch podstawowych zasad:
  1. Standardowa stawka dla wszystkich towarów i usług.
  2. Państwo członkowskie UE może zdecydować się na stosowanie jednej lub dwóch stawek obniżonych, ale tylko w odniesieniu do towarów lub usług wymienionych w dyrektywie dotyczącej podatku VAT.
Standardowa stawka VAT to stawka stosowana przez kraje UE w odniesieniu do wszystkich towarów i usług nieobjętych zwolnieniem. Nie może być mniejsza niż 15%, ale nie wskazano maksymalnej stawki.
Stawki podatku VAT w państwach członkowskich UE
Państwa członkowskie
Kod
Standardowa stawka
Niemcy
DE
19 %
Francja
FR
20 %
Włochy
IT
22 %
Hiszpania
ES
21 %
Polska
PL
23 %
Republika Czeska
CZ
21 %
Holandia
NL
21 %
Co to jest zwrot VAT

Co to jest deklaracja VAT?

Każda osoba zarejestrowana jako płatnik podatku VAT jest zobowiązana do złożenia deklaracji VAT za każdy wskazany okres. Złożenie deklaracji VAT to proces przygotowywania i składania sprawozdań do organów podatkowych w celu przekazania informacji o transakcjach w danym okresie oraz wskazania kwoty podatku VAT, którą musisz zapłacić (lub otrzymać zwrot w przypadku nadpłaty podatku VAT).

Deklaracja VAT zawiera informacje na temat podatku VAT pobranego od klientów, podatku VAT zapłaconego dostawcom, sprzedaży transgranicznej, nabycia transgranicznego, importu i eksportu.

Często
zadawane
pytania:

Jak często należy składać deklaracje?

Zależy to od wymagań kraju UE i zobowiązań Sprzedawcy w tym kraju. Wiele krajów UE wymaga, aby deklaracje były składane co miesiąc lub co trzy miesiące. Aby uzyskać dokładniejsze informacje, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

Co to jest cło?

Cło może być uiszczane przy imporcie do kraju UE towarów pochodzących spoza UE. Stawka celna jest ustalana na podstawie kodu towaru HS mającego zastosowanie do importowanego produktu i może być uzależniona od pochodzenia towarów. Cła i podatek VAT od importu oblicza się jako procent wartości celnej towarów. Aby uzyskać dalsze wskazówki, skonsultuj się z doradcą podatkowym.

Często
zadawane
pytania:

Co obowiązek celny oznacza dla mnie jako sprzedawcy?

Towary importowane spoza UE mogą podlegać kontroli celnej. Dokumentacja celna (np. deklaracja celna) musi być przygotowana i dołączona do importowanych towarów. Dokumentacja ta jest głównym źródłem informacji wykorzystywanych przez organy celne do ustalenia należnych opłat celnych i/lub podatków. Jednakże w niektórych przypadkach organy celne mogą przeprowadzić kontrolę towarów, aby ustalić wysokość należnych opłat celnych i/lub podatków, mogą zażądać dalszych informacji, w tym ustalenia zgodności towarów z przepisami UE.
Co to jest podatek VAT od importu?

Co to jest podatek VAT od importu?

Podatek VAT od importu może być również płatny od tego samego, importowanego spoza Europy do kraju UE towaru, dodatkowo do wszelkich należnych opłat celnych. Jest to obliczane na podstawie wartości celnej towarów powiększonej o wszelkie obowiązujące opłaty celne. Podatek VAT od importu można zwykle odzyskać na podstawie deklaracji VAT, pod warunkiem, że jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT w kraju, w którym towary są zgłaszane organom celnym i jesteś „właścicielem” towarów.

Czym jest fakturowanie?

W wielu krajach UE klienci oczekują faktury VAT. Przepisy dotyczące podatku VAT w kraju, z którego wysyłasz towary i w którym znajduje się klient, mogą wymagać wystawienia faktury VAT. Proces wystawiania faktury VAT różni się w zależności od kraju. Dowiedz się więcej czym jest fakturowanie.
Tax representation

Przedstawicielstwo podatkowe

Jeśli jesteś sprzedawcą spoza UE, w niektórych krajach UE musisz ustanowić przedstawicielstwo podatkowe, aby zarejestrować się jako płatnik podatku VAT.

Przedstawicielstwo podatkowe jest procesem, w którym osoba fizyczna lub firma działa w imieniu spółki spoza UE w celach związanych z podatkiem VAT w UE. Przedstawiciele podatkowi w wielu krajach UE ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi z tytułu podatku VAT sprzedawcy spoza UE.

W przypadku sprzedawcy online może zaistnieć potrzeba złożenia gwarancji bankowych i uiszczenia dodatkowych opłat zabezpieczających korzystanie z usług przedstawiciela podatkowego. Te dodatkowe zabezpieczenia zależą od wymogów specyficznych dla danego kraju i dostawcy usług przedstawicielstwa podatkowego.

Obowiązki w zakresie podatku VAT

Czy potrzebuję numeru VAT?

W zależności od charakteru działalności konieczne może być uzyskanie numeru VAT w kraju europejskim zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zależy to od wielu czynników, takich jak miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, model realizacji i roczna sprzedaż.
Zarejestruj się jako podatnik VAT, korzystając z Usług VAT w serwisie Amazon.

Przepisy dotyczące podatku VAT w Europie

Jakie są różne przepisy dotyczące podatku VAT w Europie?

Ważne jest, aby wypełniać swoje obowiązki w zakresie podatku VAT we wszystkich krajach, w których działa Twoja firma. Skonsultuj się ze swoim doradcą podatkowym, aby uzyskać wskazówki dotyczące wypełniania zobowiązań w zakresie podatku VAT. Chociaż istnieje wiele czynników związanych z określaniem wymagań dotyczących zgodności w całej UE, podsumowaliśmy je dla serwisów Amazon z perspektywy Partnera Sprzedaży.

Usługi VAT w serwisie Amazon

Zarządzaj swoimi europejskimi rejestracjami i rozliczeniami VAT

Usługi VAT w serwisie Amazon to wygodne i opłacalne rozwiązanie do zachowania zgodności z wymogami dotyczącymi rejestracji i składania deklaracji do celów podatku VAT.

Usługi VAT w serwisie Amazon oferujemy w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Polsce i Czechach.

Co obejmuje usługa?

Rejestracja do celów podatku VAT
Krok 1. Zarejestruj się i dostosuj swoją subskrypcję
Wybierz kraje, w których chcesz zarejestrować się jako podatnik VAT, i dodaj wszystkie istniejące numery VAT w Seller Central.
Krok 2. Zbierz i dostarcz informacje
Wypełnij ujednolicony kwestionariusz, zbierz dokumenty uzupełniające zgodnie ze szczegółową listą kontrolną i prześlij je w celu weryfikacji do dostawcy usług podatkowych.
Krok 3. Zarejestruj się i dostosuj swoją subskrypcję
Pobierz i podpisz wstępnie wypełnione formularze zgłoszeniowe, a następnie prześlij je pocztą tradycyjną do dostawcy usług podatkowych, który dostarczy wniosek do {1>organów podatkowych<1}.
Krok 4. Uzyskaj numer(y) podatnika VAT
Uzyskaj numer(y) podatnika VAT Gdy otrzymasz numery podatnika VAT i niemiecki certyfikat podatkowy, zostaną one dodane do konta w Panelu Sprzedawcy.
Potem będzie można pobrać certyfikaty rejestracji VAT bezpośrednio z pulpitu Status i rozpocząć składanie deklaracji podatkowych VAT, klikając „Rozpocznij składanie deklaracji podatkowych VAT”.
Szczegółowe informacje na temat rejestracji do celów podatku VAT i rejestracji w Usługach VAT w serwisie Amazon znajdziesz w naszym podręczniku.
Składanie deklaracji podatkowych VAT
Po uzyskaniu numerów rejestracyjnych VAT, aby wypełnić deklarację podatkową VAT w ramach Usług VAT w serwisie Amazon, należy wykonać jednorazową konfigurację i przejść przez proces, który składa się z 5 kroków.

Jednorazowa konfiguracja:
skonfiguruj swoje konto do celów składania deklaracji podatkowych VAT, podając dodatkowe informacje na temat ofert produktów i rozpocznij składanie dokumentów.
Proces składający się z 5 kroków
1) Przejrzyj swój plik podatku od produktów
Plik podatku od produktów zawiera szczegółowe informacje dotyczące wszystkich produktów, które zostały sprzedane lub zwrócone albo w przypadku których dokonano zwrotu kosztów w dowolnym kraju objętym Usługami VAT w serwisie Amazon w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
2) Przejrzyj Raport z transakcji VAT w serwisie Amazon
Raport z transakcji VAT w serwisie Amazon zawiera istotne informacje dotyczące podatku VAT w odniesieniu do transakcji, które miały miejsce w krajach uwzględnionych w subskrypcji Usług VAT w serwisie Amazon.
3) Przejrzyj dodatkowy raport VAT i dodaj wszelkie transakcje spoza Amazon
Dodatkowy raport VAT zawiera informacje na temat sprzedaży, zwrotów kosztów, zwrotów produktów, kredytów, transgranicznych przepływów zapasów w UE, zakupów lub importów mających miejsce poza serwisem Amazon.
Może również uwzględniać transakcje sprzedaży i zwroty kosztów w serwisie Amazon w przypadku, gdy Usługi obliczania podatku VAT nie zostały aktywowane.
Należy dodać transakcje spoza serwisu Amazon, aby mogły one być uwzględnione w miesięcznych deklaracjach podatkowych.
4) Przejrzyj wersje robocze deklaracji podatkowych
następnie należy przejrzeć robocze wersje deklaracji podatkowych, w których można zobaczyć podsumowanie zobowiązań z tytułu podatku VAT w odniesieniu do każdego kraju, jak również status i termin każdej deklaracji podatkowej.
5) Zapłać podatek VAT
Nadat je btw-aangifte is gegenereerd door je btw expert, kun je voor elk land het verschuldigde btw-bedrag en de betalingstermijn zien in de VAT Services op Amazon portal. Deze betaling gaat niet automatisch; je dient deze betaling zelf uit te voeren.
5 steps process
Reprezentacja podatkowa
Jak wskazano powyżej w sekcji „Reprezentacja podatkowa”, jeśli jesteś sprzedawcą spoza UE, konieczne będzie skorzystanie z usług przedstawiciela podatkowego (co jest określane również jako reprezentacja podatkowa) w niektórych krajach UE, aby zarejestrować się jako płatnik podatku VAT.
Kraje objęte Usługami VAT w serwisie Amazon, które wymagają reprezentacji podatkowej, to Francja, Włochy, Hiszpania i Polska.
Jeśli chcesz zarejestrować się w którymkolwiek z tych krajów, Twój dostawca usług podatkowych pomoże Ci w zakresie reprezentacji podatkowej w ramach Usług VAT w serwisie Amazon.
Bezpłatny numer EORI w Wielkiej Brytanii lub UE
Bezpłatna usługa EORI jest świadczona przez dostawcę usług podatkowych.
Określi on również odpowiedni kraj w UE, w którym należy ubiegać się o numer EORI
Aktualizacje w czasie rzeczywistym w Panelu Sprzedawcy
Aktualizacje w czasie rzeczywistym dotyczące obowiązków w zakresie sprawozdawczości VAT i terminów płatności w Seller Central
Tłumaczenie przysięgłe
Zautomatyzowane raporty - Intrastat, wykaz sprzedaży WE, wszelkie lokalnie wymagane raporty
Zastrzeżenie
a) Usługi VAT w serwisie Amazon nie zapewniają wsparcia w zakresie raportowania podatku VAT związanego ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, usług nadawania programów telewizyjnych i radiowych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną.
Są one wspierane w ramach programu Mini One Stop Shop (MOSS). Aby dowiedzieć się więcej o programie MOSS oraz o procesie rejestracji w MOSS, odwiedź dedykowaną stronę na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej.
Prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą usług podatkowych w celu uzyskania dalszej pomocy w tym zakresie.
b) Nie oferuje usług rejestracji i wypełniania formularzy VAT w kraju, w którym znajduje się siedziba Twojej firmy.
W związku z tym nie wspiera generowania lub wypełniania sprawozdań One-Stop Shop (OSS) w momencie wprowadzenia tego aktu prawnego.
Pomożemy Ci jednak zidentyfikować transakcje, które powinny być ujęte w Twoich deklaracjach OSS.
Transakcje te będą wyłączone z raportów VAT przygotowywanych przez Usługi VAT w serwisie Amazon, a Ty będziesz musiał współpracować ze swoimi krajowymi / macierzystymi agentami podatkowymi w celu wypełnienia deklaracji OSS.
W sprawie uzyskania numeru OSS i składania deklaracji OSS prosimy o kontakt z krajowym agentem podatkowym.

Dlaczego warto się zarejestrować?

Kosteneffectief

Przystępna cena

Miesięczna opłata abonamentowa rozpoczynająca się od 29,2 EUR za kraj (plus dodatkowa opłata za wsparcie przedstawiciela podatkowego w odpowiednich przypadkach).
Eenvoudig

Prostota

Uzyskaj wskazówki dotyczące rejestracji do celów podatku VAT i składania deklaracji.
Wystarczy, że dostarczysz nam dane i dokumentację wymagane na podstawie wybranego przez Ciebie kraju, a w ramach Usług VAT w serwisie Amazon dostawca usług zajmie się w Twoim imieniu złożonymi, kosztownymi i czasochłonnymi procesami.czym
– Wszystkie transakcje dokonywane w Amazon i poza naszym serwisem
– Doświadczony i zaufany zewnętrzny dostawca usług podatkowych składający deklaracje podatkowe VAT
– Bezpłatna usługa EORI w Wielkiej Brytanii i w UE dla korzystających z usług VAT w serwisie Amazon*
– Obsługa i wsparcie dostosowane do lokalnych potrzeb
* Bezpłatna usługa EORI jest świadczona przez dostawcę usług podatkowych, który określi również odpowiedni kraj w UE, w którym należy ubiegać się o numer EORI
Toegewijde klantenservice

Specjalna obsługa klienta

Usługi VAT w serwisie Amazon oferują materiały pomocy do samodzielnego wykorzystania, a także specjalną obsługę klienta świadczoną bezpośrednio przez zespół wsparcia sprzedawcy w języku chińskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, koreańskim i japońskim.

Nasi Partnerzy

Usługi VAT w serwisie Amazon korzystają z doświadczonych i zaufanych dostawców usług podatkowych w Europie, aby zapewnić wsparcie za niewielką opłatą w wielu lokalizacjach geograficznych.
Podczas rejestracji możesz wybrać preferowanego partnera spośród dostawców usług podatkowych dostępnych w przypadku Twojego kraju prowadzenia działalności.
Avalara - Amazon UK Partner
Taxually - Amazon Partner
TB Accountants - Amazon UK Partner
Avask accounting and business consultants ltd - Amazon Uk partner
Deloitte - Amazon UK Partner
J&P Accountants

Opłaty i promocje

Opłata za Usługi VAT w serwisie Amazon

Opłata za rejestrację VAT - jednorazowa
Kraj
Cena
UK
€ 50
DE
€ 50
FR
€ 150
IT
€ 150
ES
€ 150
PL
€ 150
CZ
€ 150
Opłata za składanie deklaracji VAT - miesięcznie
opłata za składanie deklaracji podatkowych VAT — od €29.17/miesiąc; łączna opłata miesięczna zależy od liczby krajów, w których składana jest deklaracja podatkowa VAT
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci jak najlepsze usługi. W ramach naszego zobowiązania do zapewniania wartościowych usług, oferujemy zniżkę ilościową dla sprzedawców, którzy składają deklaracje w ponad 5 krajach (patrz poniżej).

# Liczba krajów

Opłaty za składanie deklaracji przed zniżką

Zniżka ilościowa

Opłaty za składanie deklaracji po zniżce

Miesięczne opłaty za składanie deklaracji

1
€ 350
-
€ 350
€ 29.17
2
€ 700
-
€ 700
€ 58.33
3
€ 1,050
-
€ 1,050
€ 87.50
4
€ 1,400
-
€ 1,400
€ 116.67
5
€ 1,750
5%
€ 1,663
€ 138.54
6
€ 2,100
20%
€ 1,680
€ 140.00
7
€ 2,450
30%
€ 1,715
€ 142.92
Opłata miesięczna — tylko w razie potrzeby: reprezentacja podatkowa
21 EUR/miesiąc/kraj; za każdy kraj, w którym wymagana jest reprezentacja podatkowa
Learn on Amazon - Woman icon

Odwiedź naszą stronę poświęconą opłatom w ramach Usług VAT w serwisie Amazon w Panelu Sprzedawcy, aby dowiedzieć się więcej.

Często zadawane pytania

Kto jest uprawniony do korzystania z Usług VAT w serwisie Amazon?
Wszyscy Partnerzy Sprzedaży Amazon zarejestrowani do sprzedaży na rynku europejskim mogą bez żadnych ograniczeń zarejestrować się w Usłudze VAT w serwisie Amazon.
Jak wygląda proces płatności? Czy najpierw muszę zapłacić dostawcom usług podatkowych, a dopiero potem mogę otrzymać zwrot kosztów?
Opłata za rejestrację do celów podatku VAT, usługi w zakresie składania deklaracji VAT i reprezentację fiskalną zostanie pobrana bezpośrednio z głównego konta Amazon w Panelu Sprzedawcy.
Przed obciążeniem Twojego konta wyślemy wiadomość z kwotą, która ma zostać odliczona, i dokładną datą obciążenia.
Nie musisz płacić dostawcom usług podatkowych — w stosownych przypadkach Amazon obciąży płatnością Twoje konto po okresie promocji.
Jeśli interesują Cię dodatkowe usługi, takie jak doradztwo podatkowe, możesz nawiązać oddzielną współpracę z dostawcą usług podatkowych, poza zakresem Usług VAT w serwisie Amazon.
Kliknij tutaj, aby zapoznać się z dodatkowymi usługami oferowanymi przez naszych dostawców usług podatkowych i ich opłatami.
Czy miesięczna opłata za Usługi VAT w serwisie Amazon obejmuje podatek VAT związany z opłatą subskrypcyjną?
Cena nie obejmuje podatku VAT związanego z opłatą subskrypcyjną za Usługi VAT w serwisie Amazon.
W stosownych przypadkach wartość ta zostanie uwzględniona na fakturze i potrącona z salda Twojego konta Amazon Seller Central. Na stronie Transakcje to obciążenie będzie oznaczone jako Inna korekta.
Kwotę podatku VAT można odzyskać poprzez okresowe deklaracje podatkowe VAT w ramach odliczenia podatku VAT.
Co jest uwzględnione w opłacie za rejestrację do celów podatku VAT?
Opłata za rejestrację do celów podatku VAT obejmuje:
• rejestrację do celów podatku VAT,
• numer EORI (Economic Operators Registration and Identification) w Wielkiej Brytanii,
• numer EORI w jednym kraju należącym do EU4,
• usługę tłumaczeń przysięgłych.
Co jest wliczone w opłatę za usługi składania deklaracji podatkowych VAT?
Opłata za usługi składania deklaracji podatkowych VAT obejmuje:
• zwroty podatku VAT zgodnie wymaganiami obowiązującymi w kraju, którego dotyczy subskrypcja;
• raporty INTRASTAT;
• sprawozdawczość w zakresie deklaracji podsumowujących;
• lokalnie wymagane sprawozdania, takie jak Spesometro we Włoszech;
• prośby o nadanie brytyjskiego i europejskiego numeru EORI;
• zarządzanie podatkiem VAT w Panelu Sprzedawcy za pomocą technologii Amazon;
• specjalną obsługa klienta.
Kiedy zostanie naliczona opłata?
Zostaniesz obciążony jednorazową opłatą za rejestrację do celów podatku VAT dla każdego wybranego przez Ciebie kraju, po zarejestrowaniu się w usługach VAT w serwisie Amazon. W przypadku wyboru usług składania deklaracji VAT i reprezentacji podatkowej, zaczniemy pobierać miesięczną opłatę po wygenerowaniu pierwszego zgłoszenia lub po zakończeniu okresu promocyjnego.
W jaki sposób zostanie pobrana opłata?
Faktura pojawi się na głównym koncie dla rynku UE. To konto zostanie też obciążone płatnością.
Opłatę odliczymy od istniejącego salda i będzie ona oznaczona jako Inna korekta.
Wystawimy oddzielną fakturę za opłatę za korzystanie z technologii Amazon i od dostawcy usług podatkowych, jak pokazano w poniższej tabeli:

# Liczba krajów

Usługi składania deklaracji VAT

Faktura od dostawcy usług podatkowych

Faktura od Amazon

1
€ 399
€ 200
€ 199
1
€ 399
€ 200
€ 199
2
€ 749
€ 400
€ 349
3
€ 1,099
€ 600
€ 499
4
€ 1,399
€ 800
€ 599
5
€ 1,699
€ 1,000
€ 699
6
€ 1,699
€ 1,000
€ 699
7
€ 1,699
€ 1,000
€ 699

Więcej materiałów na temat podatku VAT

Często zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące podatku VAT.
Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków w zakresie podatku VAT w UE?
Kraje UE stosują zharmonizowany system podatkowy VAT. Niezastosowanie się do obowiązku rejestracji jako podatnik VAT i bieżących wymogów w zakresie zgodności na terenie UE ma poważne konsekwencje:

- Zazwyczaj musisz zapłacić podatek VAT, należny właściwym organom podatkowym (UE), powiększony o odsetki od podatku VAT naliczone od dnia, w którym należało dokonać płatności. Zwykle jest to od dnia, w którym należało uzyskać numer rejestracyjny VAT, rozliczać podatek VAT od sprzedaży i przekazywać podatek VAT organom podatkowym (mimo że w tym czasie podatek VAT od sprzedaży nie był naliczany).

- Jeśli organy podatkowe uzyskają informację o niewywiązaniu się z obowiązków dotyczących podatku VAT, możliwe będzie nałożenie kary pieniężnej. Wysokość kary zależy zwykle od kwoty należnego podatku VAT oraz od czasu, jaki upłynął od niedopełnienia obowiązków rejestracyjnych. Kary za zwłokę w rejestracji stanowią zazwyczaj wartość procentową kwoty podatku VAT, która powinna zostać przekazana organom podatkowym. Jeśli świadomie lub umyślnie nie wywiążesz się ze swoich zobowiązań z tytułu podatku VAT, możesz również podlegać postępowaniu karnemu prowadzonemu przez organy rządowe.

W przypadku, gdy firma Amazon zostanie powiadomiona o niewypełnieniu przez Ciebie obowiązków w zakresie podatku VAT, możesz stracić uprawnienia do sprzedaży na stronach internetowych Amazon. Uprawnienia do sprzedaży mogą być zawieszone do czasu wykazania zgodności z przepisami dotyczącymi podatku VAT.

Niniejsza strona z materiałami dotyczącymi podatku VAT oferuje przydatne informacje, które mogą być pomocne w wypełnianiu obowiązków w zakresie podatku VAT. Informacje te nie są jednak kompleksowym przewodnikiem ani poradą podatkową, a jeśli nie masz pewności co do swoich obowiązków, zalecamy zasięgnięcie porady od właściwego organu podatkowego lub niezależnego doradcy podatkowego.
W jaki sposób jest naliczany i zwracany podatek VAT?
Aby naliczyć podatek VAT, należy najpierw zarejestrować się jako podatnik VAT i uzyskać numer VAT. Po dokonaniu rejestracji jako podatnik VAT obowiązują Cię przepisy podatkowe VAT kraju UE, w którym jesteś zarejestrowany(-a), ale zwykle oznacza to, że musisz naliczyć podatek VAT (w stosownych przypadkach) od sprzedaży i wskazać wysokość podatku VAT na odpowiedniej fakturze VAT (skontaktuj się z doradcą podatkowym w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących fakturowania).

Kwota podatku VAT należnego lokalnemu organowi podatkowemu, tj. pobieranego od klientów, może zostać skompensowana przez podatek VAT zapłacony w związku z zakupami/kosztami firmy (należy skonsultować się z doradcą podatkowym w sprawie kosztów, od których można odliczyć podatek VAT).

Pamiętaj o sprawdzeniu wymagań dotyczących sprawozdawczości VAT i fakturowania w każdym kraju, w którym się rejestrujesz. Wymagania te są podobne, jednak mogą występować istotne różnice.
Jak zarejestrować się jako podatnik VAT w wielu krajach?
Jeśli przechowujesz, przemieszczasz lub sprzedajesz towary w wielu krajach UE, możesz podlegać obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT w wielu krajach. W takim przypadku możesz mieć obowiązek składania deklaracji VAT w więcej niż jednym kraju.

Wymagania dotyczące rejestracji jako podatnik VAT w wielu krajach są różne, dlatego zalecamy konsultację z doradcą podatkowym, zwłaszcza jeśli przechowujesz towary w więcej niż jednym kraju UE lub dokonujesz sprzedaży na odległość w obrębie UE.
Sprzedaję produkty z jednego kraju UE do innego kraju UE. Gdzie muszę zarejestrować się jako podatnik VAT?
W przypadku prowadzenia sprzedaży towarów z jednego kraju UE do innego kraju UE, należy pamiętać, że wymogi i stawki podatku VAT mogą się różnić w zależności od kraju. Jeśli przechowujesz towary w kraju UE, możesz być zobowiązany(-a) do rejestracji jako podatnik VAT w tym kraju UE. Ponadto, jeśli przeniesiesz własne towary z jednego kraju UE do innego lub jeśli Amazon (FBA) przeniesie Twoje towary z centrum realizacji zamówień do innego kraju, w którym mogą być przechowywane Twoje towary, przeniesienie może być również traktowane jako transakcja, którą należy zgłosić w deklaracji VAT. Jesteś odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich obowiązujących zobowiązań z tytułu podatku VAT, w tym zobowiązań z tytułu VAT w lokalizacjach witryny handlowej Amazon, w krajach, z których dostarczasz swoje towary, w krajach, do których dostarczasz lub wysyłasz towary, lub w innych krajach (np. kraj importu w przypadku importu towarów spoza UE).
Jak szybko po przekroczeniu progu VAT muszę przesłać numer VAT w portalu Seller Central?
Należy monitorować swoje konto i ubiegać się o numer VAT w odpowiednim organie podatkowym lub w usługach VAT w serwisie Amazon, gdy tylko spodziewasz się przekroczenia progu lub naruszenia innego wymogu rejestracji VAT. Biorąc pod uwagę czas potrzebny do zakończenia procesu, zalecamy złożenie wniosku o nadanie numeru VAT z odpowiednim wyprzedzeniem przed przekroczeniem progu.
Jaka jest różnica między numerem rejestracyjnym VAT UE a lokalnym numerem VAT?
Numer rejestracyjny VAT UE: Numer rejestracyjny VAT, który jest zatwierdzony i wskazany w VIES. Numer rejestracyjny VAT UE jest poprzedzony prefiksem kraju, który nadał numer (na przykład IT dla Włoch, ES dla Hiszpanii).

Lokalny numer rejestracyjny VAT: Lokalny numer rejestracyjny VAT nie ma prefiksu krajowego i co do zasady może być stosowany wyłącznie w transakcjach krajowych w kraju, który nadał numer (na przykład zakupy od dostawcy krajowego).
Co to jest numer identyfikacji podatkowej?
Numer identyfikacji podatkowej to urzędowo nadany numer identyfikacji podatkowej wydany przez kraj, w którym prowadzona jest działalność Partnera Sprzedawcy. Na przykład, jeśli działalność jest legalnie założona we Francji, wówczas numerem identyfikacji podatkowej jest francuski numer SIRET. Podobnie, jeśli ich działalność jest legalnie założona w Chinach, numerem identyfikacji podatkowej jest Uniform Social Credit Code lub, jeśli jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wówczas numerem identyfikacyjnym jest numer chińskiego dowodu osobistego.
Nazwa zarejestrowana dla mojego numeru VAT nie jest zgodna z nazwą podaną w portalu Seller Central w wyniku omyłki pisarskiej. Co należy zrobić?
Nie możemy zaakceptować numerów VAT, które nie są zgodne z Twoją nazwą prawną. Musisz skontaktować się z odpowiednim organem podatkowym, aby zaktualizować nazwę firmy dla zarejestrowanego numeru VAT lub poprosić o nadanie nowego numeru VAT należącego do nazwy prawnej przypisanej do konta sprzedawcy.

Możesz także zmienić nazwę firmy w portalu Seller Central, ale może to (ponownie) uruchomić proces weryfikacji konta i wymagać dostarczenia dowodu potwierdzającego konieczność dokonania zmiany.
Gdzie mogę dodać numer VAT w portalu Seller Central?
Uwaga: Informacje na tej stronie nie stanowią porady podatkowej, prawnej ani jakiejkolwiek innej profesjonalnej porady i nie mogą być wykorzystywane jako takie.
© 2024 Amazon.com, Inc. lub podmioty stowarzyszone
Facebook logo
Twitter logo
LinkedIn logo
Tiktok logo
YouTube logo