CENTRUM WIEDZY O PODATKU VAT

Wszystko, co musisz wiedzieć o podatku VAT w jednym miejscu

Witamy na naszej stronie z informacjami o podatku VAT! Dzięki tej stronie jako sprzedawca Amazon z łatwością zrozumiesz tematykę podatku VAT w Unii Europejskiej. Znajdziesz tu informacje związane z aktualnymi przepisami prawa oraz sposobami powstawania Twoich zobowiązań z tytułu podatku VAT. Wskażemy również, jakie kroki należy podjąć, aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi podatku VAT oraz rozwiązania, z jakich możesz skorzystać.

Podstawowe koncepcje

Czym jest podatek VAT (podatek od towarów i usług)?

VAT jest skrótem od Value Added Tax (z ang. podatek od wartości dodanej). VAT jest podatkiem, który przedsiębiorcy zarejestrowani jako płatnicy VAT w UE dodają do ceny sprzedanych towarów i przekazują krajowym organom podatkowym, gdy składają zeznania podatkowe.

Jeśli sprzedajesz towary w jakimkolwiek kraju UE, prawdopodobnie będziesz musiał zarejestrować się jako podatnik VAT w każdym kraju, w którym prowadzisz sprzedaż.

Pamiętaj, że każdy sprzedawca Amazon jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z przepisami w zakresie podatku VAT i jeśli nie masz pewności co do swoich zobowiązań, należy zasięgnąć profesjonalnej porady.
Jak działa podatek VAT

Jak działa podatek VAT?

Podstawową zasadą jest to, że przedsiębiorstwa mogą odzyskać podatek VAT zapłacony od swoich zakupów, a następnie naliczać podatek VAT od sprzedaży. Gdy dokonujesz płatności podatku VAT na rzecz organów podatkowych, to końcowy konsument płaci podatek VAT w cenie zakupu. Możesz odzyskać podatek VAT zapłacony od swoich zakupów i naliczyć podatek VAT od sprzedaży tylko wtedy, gdy jesteś zarejestrowany jako płatnik podatku VAT.

Sprzedawcy posiadający numer VAT w danym kraju UE powinni wykazywać na fakturach naliczony podatek VAT, w tym stawkę VAT i numer VAT, w przypadku gdy wymagana jest faktura VAT. W ten sposób klient wie, jaką kwotę podatku VAT płaci od zakupionego produktu.

Jakie są stawki podatku VAT w UE?

Rzeczywiste stawki podatku VAT różnią się w poszczególnych krajach UE (stawka standardowa musi wynosić co najmniej 15%) oraz w zależności od niektórych rodzajów produktów. Ponadto niektóre kraje UE zachowały inne stawki za określone produkty*.

Wytyczne dotyczące podatku VAT zapewniają rządom państw UE swobodę ustalania liczby i poziomu wybranych przez siebie stawek VAT, z zastrzeżeniem tylko dwóch podstawowych zasad:
 1. Standardowa stawka dla wszystkich towarów i usług.
 2. Państwo członkowskie UE może zdecydować się na stosowanie jednej lub dwóch stawek obniżonych, ale tylko w odniesieniu do towarów lub usług wymienionych w dyrektywie dotyczącej podatku VAT.
Standardowa stawka VAT to stawka stosowana przez kraje UE w odniesieniu do wszystkich towarów i usług nieobjętych zwolnieniem. Nie może być mniejsza niż 15%, ale nie wskazano maksymalnej stawki.
Stawki podatku VAT w państwach członkowskich UE
Państwa członkowskie
Kod
Standardowa stawka
Niemcy
DE
19 %
Francja
FR
20 %
Włochy
IT
22 %
Hiszpania
ES
21 %
Polska
PL
23 %
Republika Czeska
CZ
21 %
Holandia
NL
21 %
Co to jest zwrot VAT

Co to jest deklaracja VAT?

Każda osoba zarejestrowana jako płatnik podatku VAT jest zobowiązana do złożenia deklaracji VAT za każdy wskazany okres. Złożenie deklaracji VAT to proces przygotowywania i składania sprawozdań do organów podatkowych w celu przekazania informacji o transakcjach w danym okresie oraz wskazania kwoty podatku VAT, którą musisz zapłacić (lub otrzymać zwrot w przypadku nadpłaty podatku VAT).

Deklaracja VAT zawiera informacje na temat podatku VAT pobranego od klientów, podatku VAT zapłaconego dostawcom, sprzedaży transgranicznej, nabycia transgranicznego, importu i eksportu.

Często zadawane pytania:

Jak często należy składać deklaracje?

Zależy to od wymagań kraju UE i zobowiązań Sprzedawcy w tym kraju. Wiele krajów UE wymaga, aby deklaracje były składane co miesiąc lub co trzy miesiące. Aby uzyskać dokładniejsze informacje, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

Co to jest cło?

Cło może być uiszczane przy imporcie do kraju UE towarów pochodzących spoza UE. Stawka celna jest ustalana na podstawie kodu towaru HS mającego zastosowanie do importowanego produktu i może być uzależniona od pochodzenia towarów. Cła i podatek VAT od importu oblicza się jako procent wartości celnej towarów. Aby uzyskać dalsze wskazówki, skonsultuj się z doradcą podatkowym.

Często zadawane pytania:

Co obowiązek celny oznacza dla mnie jako sprzedawcy?

Towary importowane spoza UE mogą podlegać kontroli celnej. Dokumentacja celna (np. deklaracja celna) musi być przygotowana i dołączona do importowanych towarów. Dokumentacja ta jest głównym źródłem informacji wykorzystywanych przez organy celne do ustalenia należnych opłat celnych i/lub podatków. Jednakże w niektórych przypadkach organy celne mogą przeprowadzić kontrolę towarów, aby ustalić wysokość należnych opłat celnych i/lub podatków, mogą zażądać dalszych informacji, w tym ustalenia zgodności towarów z przepisami UE.
Co to jest podatek VAT od importu

Co to jest podatek VAT od importu?

Podatek VAT od importu może być również płatny od tego samego, importowanego spoza Europy do kraju UE towaru, dodatkowo do wszelkich należnych opłat celnych. Jest to obliczane na podstawie wartości celnej towarów powiększonej o wszelkie obowiązujące opłaty celne. Podatek VAT od importu można zwykle odzyskać na podstawie deklaracji VAT, pod warunkiem, że jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT w kraju, w którym towary są zgłaszane organom celnym i jesteś „właścicielem” towarów.

Czym jest fakturowanie?

W wielu krajach UE klienci oczekują faktury VAT. Przepisy dotyczące podatku VAT w kraju, z którego wysyłasz towary i w którym znajduje się klient, mogą wymagać wystawienia faktury VAT. Proces wystawiania faktury VAT różni się w zależności od kraju.
Przedstawicielstwo podatkowe

Przedstawicielstwo podatkowe

Jeśli jesteś sprzedawcą spoza UE, w niektórych krajach UE musisz ustanowić przedstawicielstwo podatkowe, aby zarejestrować się jako płatnik podatku VAT.

Przedstawicielstwo podatkowe jest procesem, w którym osoba fizyczna lub firma działa w imieniu spółki spoza UE w celach związanych z podatkiem VAT w UE. Przedstawiciele podatkowi w wielu krajach UE ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi z tytułu podatku VAT sprzedawcy spoza UE.

W przypadku sprzedawcy online może zaistnieć potrzeba złożenia gwarancji bankowych i uiszczenia dodatkowych opłat zabezpieczających korzystanie z usług przedstawiciela podatkowego. Te dodatkowe zabezpieczenia zależą od wymogów specyficznych dla danego kraju i dostawcy usług przedstawicielstwa podatkowego.

Obowiązki w zakresie podatku VAT

Czy potrzebuję numeru VAT?

W zależności od charakteru działalności konieczne może być uzyskanie numeru VAT w kraju europejskim zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zależy to od wielu czynników, takich jak miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, model realizacji i roczna sprzedaż.
Przepisy dotyczące podatku VAT w Europie

Przepisy dotyczące podatku VAT w całej Europie

Jakie są różne przepisy dotyczące podatku VAT w Europie?

Ważne jest, aby wypełniać swoje obowiązki w zakresie podatków i VAT we wszystkich krajach, w których prowadzisz działalność. Skontaktuj się z doradcą podatkowym, aby uzyskać wskazówki dotyczące wypełniania obowiązków w zakresie podatku VAT.

Dowiedz się, czy musisz zarejestrować się jako podatnik VAT.

Opowiedz nam o swojej firmie, abyśmy mogli pomóc Ci ustalić, czy musisz zarejestrować się jako podatnik VAT:

W którym kraju zamierzasz prowadzić sprzedaż? (wybierz jeden)

Czy masz Konto sprzedawcy Amazon? (wybierz jedno)

Nowy sprzedawca w Amazon?
Odpowiedziałeś, że nie masz jeszcze Konta sprzedawcy w serwisie Amazon. Zapisanie się do miesięcznego planu „bez zobowiązań” umożliwia sprzedawcom dotarcie do dziesiątek milionów kupujących kupujących na Amazon.pl i w całej Europie. Miesięczny plan sprzedaży obejmuje niesamowite korzyści, które pomogą tym, którzy dopiero rozpoczynają działalność, i tym, którzy chcą swoją działalność rozwijać.
Skąd mam wiedzieć, czy muszę zarejestrować się jako podatnik VAT w UE?
Poniższe informacje pomogą w zrozumieniu potencjalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT, niezależnie od tego, czy musisz zarejestrować się w państwie członkowskim UE. Zależy to od sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Kluczowymi czynnikami określającymi, czy masz obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT są: kraj prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizacja towaru oraz poziom sprzedaży (więcej informacji o progach VAT w krajach UE).

Razem z firmą doradztwa podatkowego KPMG stworzyliśmy test, dzięki któremu dowiesz się, czy musisz zarejestrować się jako podatnik VAT. Przystąp do testu teraz (EN).
Gdzie znajduje się Twoja firma?
W Zjednoczonym Królestwie
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Zjednoczonym Królestwie jeśli:
 • przechowujesz towary w Zjednoczonym Królestwie; oraz
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się w Zjednoczonym Królestwie; oraz
 • wielkość Twojej sprzedaży przekracza krajowy próg podatku VAT obowiązujący w Zjednoczonym Królestwie, w wysokości 85 000 GBP.
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.
W innym kraju UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Zjednoczonym Królestwie, jeśli:
 • przechowujesz swoje towary w Zjednoczonym Królestwie lub
 • sprzedajesz towary konsumentom ze Zjednoczonego Królestwa (nieprowadzącym działalności gospodarczej); oraz
 • wielkość Twojej sprzedaży przekracza obowiązujący w Zjednoczonym Królestwie próg podatku VAT dla sprzedaży na odległość w wysokości 70 000 GBP.
Poza UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Zjednoczonym Królestwie, jeśli:
 • przechowujesz towary w Zjednoczonym Królestwie i sprzedajesz je klientom mieszkającym w UE.
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.

Jak zarejestrować się jako podatnik VAT w Zjednoczonym Królestwie

Zadeklaruj własne podatki

Jeśli musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Zjednoczonym Królestwie, złóż wniosek do brytyjskich organów podatkowych. Można to zrobić online na stronie internetowej HMRC (brytyjskiego urzędu podatkowego)
Po zakończeniu procesu rejestracji, otrzymasz numer VAT. Będziesz mógł go użyć w celu:
 • składania deklaracji podatkowych VAT – powiadom urząd skarbowy w Zjednoczonym Królestwie (HMRC) o kwocie pobranego podatku VAT i zacznij ubiegać się o ewentualne odliczenia podatku VAT.
 • wystawiania faktur VAT – gdzie umieścisz podatek VAT pobrany od klientów
 • ubiegania się o zwrot pieniędzy na wydatki biznesowe (jak również VAT importowy zapłacony w momencie importu towarów do UE).
Jeśli masz pytania dotyczące podatku VAT i obowiązków z nim związanych, zawsze najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie profesjonalnej porady.
Uwaga: towary importowane do UE podlegają opłatom celnym i importowemu VAT.
Dziękujemy za sprzedaż w Amazon
Skąd mam wiedzieć, czy muszę zarejestrować się jako podatnik VAT w UE?
Poniższe informacje pomogą w zrozumieniu potencjalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT, niezależnie od tego, czy musisz zarejestrować się w państwie członkowskim UE. Zależy to od sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Kluczowymi czynnikami określającymi, czy masz obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT są: kraj prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizacja towaru oraz poziom sprzedaży (więcej informacji o progach VAT w krajach UE).

Razem z firmą doradztwa podatkowego KPMG stworzyliśmy test, dzięki któremu dowiesz się, czy musisz zarejestrować się jako podatnik VAT. Przystąp do testu teraz (EN).
Gdzie znajduje się Twoja firma?
W Zjednoczonym Królestwie
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Zjednoczonym Królestwie jeśli:
 • przechowujesz towary w Zjednoczonym Królestwie; oraz
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się w Zjednoczonym Królestwie; oraz
 • wielkość Twojej sprzedaży przekracza krajowy próg podatku VAT obowiązujący w Zjednoczonym Królestwie, w wysokości 85 000 GBP.
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.
W innym kraju UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Zjednoczonym Królestwie, jeśli:
 • przechowujesz swoje towary w Zjednoczonym Królestwie lub
 • sprzedajesz towary konsumentom ze Zjednoczonego Królestwa (nieprowadzącym działalności gospodarczej); oraz
 • wielkość Twojej sprzedaży przekracza obowiązujący w Zjednoczonym Królestwie próg podatku VAT dla sprzedaży na odległość w wysokości 70 000 GBP.
Poza UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Zjednoczonym Królestwie, jeśli:
 • przechowujesz towary w Zjednoczonym Królestwie i sprzedajesz je klientom mieszkającym w UE.
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.

Jak zarejestrować się jako podatnik VAT w Zjednoczonym Królestwie

Zadeklaruj własne podatki

Jeśli musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Zjednoczonym Królestwie, złóż wniosek do brytyjskich organów podatkowych. Można to zrobić online na stronie internetowej HMRC (brytyjskiego urzędu podatkowego)
Po zakończeniu procesu rejestracji, otrzymasz numer VAT. Będziesz mógł go użyć w celu:
 • składania deklaracji podatkowych VAT – powiadom urząd skarbowy w Zjednoczonym Królestwie (HMRC) o kwocie pobranego podatku VAT i zacznij ubiegać się o ewentualne odliczenia podatku VAT.
 • wystawiania faktur VAT – gdzie umieścisz podatek VAT pobrany od klientów
 • ubiegania się o zwrot pieniędzy na wydatki biznesowe (jak również VAT importowy zapłacony w momencie importu towarów do UE).
Jeśli masz pytania dotyczące podatku VAT i obowiązków z nim związanych, zawsze najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie profesjonalnej porady.
Uwaga: towary importowane do UE podlegają opłatom celnym i importowemu VAT.
Nowy sprzedawca w Amazon?
Odpowiedziałeś, że nie masz jeszcze Konta sprzedawcy w serwisie Amazon. Zapisanie się do miesięcznego planu „bez zobowiązań” umożliwia sprzedawcom dotarcie do dziesiątek milionów kupujących kupujących na Amazon.pl i w całej Europie. Miesięczny plan sprzedaży obejmuje niesamowite korzyści, które pomogą tym, którzy dopiero rozpoczynają działalność, i tym, którzy chcą swoją działalność rozwijać.
Skąd mam wiedzieć, czy muszę zarejestrować się jako podatnik VAT w UE?
Poniższe informacje pomogą w zrozumieniu potencjalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT, niezależnie od tego, czy musisz zarejestrować się w państwie członkowskim UE. Zależy to od sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Kluczowymi czynnikami określającymi, czy masz obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT są: kraj prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizacja towaru oraz poziom sprzedaży (więcej informacji o progach VAT w krajach UE).

Razem z firmą doradztwa podatkowego KPMG stworzyliśmy test, dzięki któremu dowiesz się, czy musisz zarejestrować się jako podatnik VAT. Przystąp do testu teraz (EN).
Gdzie znajduje się Twoja firma?
W Niemczech
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Niemczech, jeśli:
 • przechowujesz towary w Niemczech; oraz
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się w Niemczech; oraz
 • wielkość Twojej sprzedaży przekracza krajowy próg podatku VAT obowiązujący w Niemczech w wysokości 17 500 EUR.
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.
W innym kraju UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Niemczech, jeśli:
 • przechowujesz swoje towary w Niemczech lub
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się w Niemczech (nieprowadzącym działalności gospodarczej); oraz
 • wielkość Twojej sprzedaży na odległość przekracza obowiązujący w Niemczech próg podatku VAT dla sprzedaży na odległość w wysokości 100 000 EUR.
Poza UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Niemczech, jeśli:
 • przechowujesz towary w Niemczech i sprzedajesz je klientom mieszkającym w UE.
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.

Jak zarejestrować się jako podatnik VAT w Niemczech

Zadeklaruj własne podatki

Jeśli musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Niemczech, złóż wniosek do niemieckich organów podatkowych. Więcej informacji dostępnych jest w BZSt, Niemieckim Centralnym Urzędzie Skarbowym.

Po zakończeniu procesu rejestracji, otrzymasz numer VAT. Będziesz mógł go użyć w celu:
 • składania deklaracji podatkowych VAT – powiadom BZSt o kwocie pobranego podatku VAT i zacznij ubiegać się o ewentualne odliczenia podatku VAT.
 • wystawiania faktur VAT – gdzie umieścisz podatek VAT pobrany od klientów
 • ubiegania się o zwrot pieniędzy na wydatki biznesowe (jak również VAT importowy zapłacony w momencie importu towarów do UE).
Jeśli masz pytania dotyczące podatku VAT i obowiązków z nim związanych, zawsze najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie profesjonalnej porady.
Uwaga: towary importowane do UE podlegają opłatom celnym i importowemu VAT.
Dziękujemy za sprzedaż w Amazon
Skąd mam wiedzieć, czy muszę zarejestrować się jako podatnik VAT w UE?
Poniższe informacje pomogą w zrozumieniu potencjalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT, niezależnie od tego, czy musisz zarejestrować się w państwie członkowskim UE. Zależy to od sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Kluczowymi czynnikami określającymi, czy masz obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT są: kraj prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizacja towaru oraz poziom sprzedaży (więcej informacji o progach VAT w krajach UE).

Razem z firmą doradztwa podatkowego KPMG stworzyliśmy test, dzięki któremu dowiesz się, czy musisz zarejestrować się jako podatnik VAT. Przystąp do testu teraz (EN).
Gdzie znajduje się Twoja firma?
W Niemczech
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Niemczech, jeśli:
 • przechowujesz towary w Niemczech; oraz
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się w Niemczech; oraz
 • wielkość Twojej sprzedaży przekracza krajowy próg podatku VAT obowiązujący w Niemczech w wysokości 17 500 EUR.
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.
W innym kraju UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Niemczech, jeśli:
 • przechowujesz swoje towary w Niemczech lub
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się w Niemczech (nieprowadzącym działalności gospodarczej); oraz
 • wielkość Twojej sprzedaży na odległość przekracza obowiązujący w Niemczech próg podatku VAT dla sprzedaży na odległość w wysokości 100 000 EUR.
Poza UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Niemczech, jeśli:
 • przechowujesz towary w Niemczech i sprzedajesz je klientom mieszkającym w UE.
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.

Jak zarejestrować się jako podatnik VAT w Niemczech

Zadeklaruj własne podatki

Jeśli musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Niemczech, złóż wniosek do niemieckich organów podatkowych. Więcej informacji dostępnych jest w BZSt, Niemieckim Centralnym Urzędzie Skarbowym.

Po zakończeniu procesu rejestracji, otrzymasz numer VAT. Będziesz mógł go użyć w celu:
 • składania deklaracji podatkowych VAT – powiadom BZSt o kwocie pobranego podatku VAT i zacznij ubiegać się o ewentualne odliczenia podatku VAT.
 • wystawiania faktur VAT – gdzie umieścisz podatek VAT pobrany od klientów
 • ubiegania się o zwrot pieniędzy na wydatki biznesowe (jak również VAT importowy zapłacony w momencie importu towarów do UE).
Jeśli masz pytania dotyczące podatku VAT i obowiązków z nim związanych, zawsze najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie profesjonalnej porady.
Uwaga: towary importowane do UE podlegają opłatom celnym i importowemu VAT.
Nowy sprzedawca w Amazon?
Odpowiedziałeś, że nie masz jeszcze Konta sprzedawcy w serwisie Amazon. Zapisanie się do miesięcznego planu „bez zobowiązań” umożliwia sprzedawcom dotarcie do dziesiątek milionów kupujących kupujących na Amazon.pl i w całej Europie. Miesięczny plan sprzedaży obejmuje niesamowite korzyści, które pomogą tym, którzy dopiero rozpoczynają działalność, i tym, którzy chcą swoją działalność rozwijać.
Skąd mam wiedzieć, czy muszę zarejestrować się jako podatnik VAT w UE?
Poniższe informacje pomogą w zrozumieniu potencjalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT, niezależnie od tego, czy musisz zarejestrować się w państwie członkowskim UE. Zależy to od sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Kluczowymi czynnikami określającymi, czy masz obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT są: kraj prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizacja towaru oraz poziom sprzedaży (więcej informacji o progach VAT w krajach UE).

Razem z firmą doradztwa podatkowego KPMG stworzyliśmy test, dzięki któremu dowiesz się, czy musisz zarejestrować się jako podatnik VAT. Przystąp do testu teraz (EN).
Gdzie znajduje się Twoja firma?
We Francji
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT we Francji, jeśli:
 • przechowujesz towary we Francji; oraz
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się we Francji;
 • wielkość Twojej sprzedaży przekracza krajowy próg VAT obowiązujący we Francji w wysokości 82 200 EUR.
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.
W innym kraju UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT we Francji, jeśli:
 • przechowujesz swoje towary we Francji lub
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się we Francji (nieprowadzącym działalności gospodarczej); oraz
 • wielkość Twojej sprzedaży przekracza obowiązujący we Francji próg podatku VAT dla sprzedaży na odległość w wysokości 35 000 EUR.
Poza UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT we Francji, jeśli:
 • przechowujesz towary we Francji i sprzedajesz je klientom znajdującym się w UE.
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.

Jak zarejestrować się w jako podatnik VAT we Francji

Zadeklaruj własne podatki

Jeśli musisz zarejestrować się jako podatnik VAT we Francji, złóż wniosek do francuskich organów podatkowych. Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie francuskiej administracji podatkowej.

Po zakończeniu procesu rejestracji, otrzymasz numer VAT. Będziesz mógł go użyć w celu:
 • składania deklaracji podatkowych VAT – powiadom francuski urząd skarbowy o kwocie pobranego podatku VAT i zacznij ubiegać się o ewentualne odliczenia podatku VAT.
 • wystawiania faktur VAT – gdzie umieścisz podatek VAT pobrany od klientów
 • ubiegania się o zwrot pieniędzy na wydatki biznesowe (jak również VAT importowy zapłacony w momencie importu towarów do UE).
Jeśli masz pytania dotyczące podatku VAT i obowiązków z nim związanych, zawsze najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie profesjonalnej porady.
Uwaga: towary importowane do UE podlegają opłatom celnym i importowemu VAT.
Dziękujemy za sprzedaż w Amazon
Skąd mam wiedzieć, czy muszę zarejestrować się jako podatnik VAT w UE?
Poniższe informacje pomogą w zrozumieniu potencjalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT, niezależnie od tego, czy musisz zarejestrować się w państwie członkowskim UE. Zależy to od sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Kluczowymi czynnikami określającymi, czy masz obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT są: kraj prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizacja towaru oraz poziom sprzedaży (więcej informacji o progach VAT w krajach UE).

Razem z firmą doradztwa podatkowego KPMG stworzyliśmy test, dzięki któremu dowiesz się, czy musisz zarejestrować się jako podatnik VAT. Przystąp do testu teraz (EN).
Gdzie znajduje się Twoja firma?
We Francji
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT we Francji, jeśli:
 • przechowujesz towary we Francji; oraz
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się we Francji;
 • wielkość Twojej sprzedaży przekracza krajowy próg VAT obowiązujący we Francji w wysokości 82 200 EUR.
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.
W innym kraju UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT we Francji, jeśli:
 • przechowujesz swoje towary we Francji lub
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się we Francji (nieprowadzącym działalności gospodarczej); oraz
 • wielkość Twojej sprzedaży przekracza obowiązujący we Francji próg podatku VAT dla sprzedaży na odległość w wysokości 35 000 EUR.
Poza UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT we Francji, jeśli:
 • przechowujesz towary we Francji i sprzedajesz je klientom znajdującym się w UE.
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.

Jak zarejestrować się w jako podatnik VAT we Francji

Zadeklaruj własne podatki

Jeśli musisz zarejestrować się jako podatnik VAT we Francji, złóż wniosek do francuskich organów podatkowych. Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie francuskiej administracji podatkowej.

Po zakończeniu procesu rejestracji, otrzymasz numer VAT. Będziesz mógł go użyć w celu:
 • składania deklaracji podatkowych VAT – powiadom francuski urząd skarbowy o kwocie pobranego podatku VAT i zacznij ubiegać się o ewentualne odliczenia podatku VAT.
 • wystawiania faktur VAT – gdzie umieścisz podatek VAT pobrany od klientów
 • ubiegania się o zwrot pieniędzy na wydatki biznesowe (jak również VAT importowy zapłacony w momencie importu towarów do UE).
Jeśli masz pytania dotyczące podatku VAT i obowiązków z nim związanych, zawsze najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie profesjonalnej porady.
Uwaga: towary importowane do UE podlegają opłatom celnym i importowemu VAT.
Nowy sprzedawca w Amazon?
Odpowiedziałeś, że nie masz jeszcze Konta sprzedawcy w serwisie Amazon. Zapisanie się do miesięcznego planu „bez zobowiązań” umożliwia sprzedawcom dotarcie do dziesiątek milionów kupujących kupujących na Amazon.pl i w całej Europie. Miesięczny plan sprzedaży obejmuje niesamowite korzyści, które pomogą tym, którzy dopiero rozpoczynają działalność, i tym, którzy chcą swoją działalność rozwijać.
Skąd mam wiedzieć, czy muszę zarejestrować się jako podatnik VAT w UE?
Poniższe informacje pomogą w zrozumieniu potencjalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT, niezależnie od tego, czy musisz zarejestrować się w państwie członkowskim UE. Zależy to od sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Kluczowymi czynnikami określającymi, czy masz obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT są: kraj prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizacja towaru oraz poziom sprzedaży (więcej informacji o progach VAT w krajach UE).

Razem z firmą doradztwa podatkowego KPMG stworzyliśmy test, dzięki któremu dowiesz się, czy musisz zarejestrować się jako podatnik VAT. Przystąp do testu teraz (EN).
Gdzie znajduje się Twoja firma?
We Włoszech
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT we Włoszech, jeśli:
 • przechowujesz towary we Włoszech; oraz
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się we Włoszech; oraz
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.
W innym kraju UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT we Włoszech, jeśli:
 • przechowujesz swoje towary we Włoszech lub
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się we Włochach (nieprowadzącym działalności gospodarczej); oraz
 • wielkość Twojej sprzedaży przekracza obowiązujący we Włoszech próg podatku VAT dla sprzedaży na odległość w wysokości 35 000 EUR.
Poza UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT we Włoszech, jeśli:
 • przechowujesz towary we Włoszech i sprzedajesz je klientom znajdującym się w UE.
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.

Jak zarejestrować się jako podatnik VAT we Włoszech

Zadeklaruj własne podatki

Jeśli musisz zarejestrować się jako podatnik VAT we Włoszech, złóż wniosek do włoskich organów podatkowych. Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie internetowej włoskiej administracji podatkowej.

Po zakończeniu procesu rejestracji, otrzymasz numer VAT. Będziesz mógł go użyć w celu:
 • składania deklaracji podatkowych VAT – powiadom włoski urząd skarbowy o kwocie pobranego podatku VAT i zacznij ubiegać się o ewentualne odliczenia podatku VAT.
 • wystawiania faktur VAT – gdzie umieścisz podatek VAT pobrany od klientów
 • ubiegania się o zwrot pieniędzy na wydatki biznesowe (jak również VAT importowy zapłacony w momencie importu towarów do UE).
Jeśli masz pytania dotyczące podatku VAT i obowiązków z nim związanych, zawsze najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie profesjonalnej porady.
Uwaga: towary importowane do UE podlegają opłatom celnym i importowemu VAT.
Dziękujemy za sprzedaż w Amazon
Skąd mam wiedzieć, czy muszę zarejestrować się jako podatnik VAT w UE?
Poniższe informacje pomogą w zrozumieniu potencjalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT, niezależnie od tego, czy musisz zarejestrować się w państwie członkowskim UE. Zależy to od sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Kluczowymi czynnikami określającymi, czy masz obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT są: kraj prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizacja towaru oraz poziom sprzedaży (więcej informacji o progach VAT w krajach UE).

Razem z firmą doradztwa podatkowego KPMG stworzyliśmy test, dzięki któremu dowiesz się, czy musisz zarejestrować się jako podatnik VAT. Przystąp do testu teraz (EN).
Gdzie znajduje się Twoja firma?
We Włoszech
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT we Włoszech, jeśli:
 • przechowujesz towary we Włoszech; oraz
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się we Włoszech; oraz
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.
W innym kraju UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT we Włoszech, jeśli:
 • przechowujesz swoje towary we Włoszech lub
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się we Włochach (nieprowadzącym działalności gospodarczej); oraz
 • wielkość Twojej sprzedaży przekracza obowiązujący we Włoszech próg podatku VAT dla sprzedaży na odległość w wysokości 35 000 EUR.
Poza UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT we Włoszech, jeśli:
 • przechowujesz towary we Włoszech i sprzedajesz je klientom znajdującym się w UE.
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.

Jak zarejestrować się jako podatnik VAT we Włoszech

Zadeklaruj własne podatki

Jeśli musisz zarejestrować się jako podatnik VAT we Włoszech, złóż wniosek do włoskich organów podatkowych. Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie internetowej włoskiej administracji podatkowej.

Po zakończeniu procesu rejestracji, otrzymasz numer VAT. Będziesz mógł go użyć w celu:
 • składania deklaracji podatkowych VAT – powiadom włoski urząd skarbowy o kwocie pobranego podatku VAT i zacznij ubiegać się o ewentualne odliczenia podatku VAT.
 • wystawiania faktur VAT – gdzie umieścisz podatek VAT pobrany od klientów
 • ubiegania się o zwrot pieniędzy na wydatki biznesowe (jak również VAT importowy zapłacony w momencie importu towarów do UE).
Jeśli masz pytania dotyczące podatku VAT i obowiązków z nim związanych, zawsze najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie profesjonalnej porady.
Uwaga: towary importowane do UE podlegają opłatom celnym i importowemu VAT.
Nowy sprzedawca w Amazon?
Odpowiedziałeś, że nie masz jeszcze Konta sprzedawcy w serwisie Amazon. Zapisanie się do miesięcznego planu „bez zobowiązań” umożliwia sprzedawcom dotarcie do dziesiątek milionów kupujących kupujących na Amazon.pl i w całej Europie. Miesięczny plan sprzedaży obejmuje niesamowite korzyści, które pomogą tym, którzy dopiero rozpoczynają działalność, i tym, którzy chcą swoją działalność rozwijać.
Skąd mam wiedzieć, czy muszę zarejestrować się jako podatnik VAT w UE?
Poniższe informacje pomogą w zrozumieniu potencjalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT, niezależnie od tego, czy musisz zarejestrować się w państwie członkowskim UE. Zależy to od sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Kluczowymi czynnikami określającymi, czy masz obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT są: kraj prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizacja towaru oraz poziom sprzedaży (więcej informacji o progach VAT w krajach UE).

Razem z firmą doradztwa podatkowego KPMG stworzyliśmy test, dzięki któremu dowiesz się, czy musisz zarejestrować się jako podatnik VAT. Przystąp do testu teraz (EN).
Gdzie znajduje się Twoja firma?
W Hiszpanii
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Hiszpanii, jeśli:
 • przechowujesz towary w Hiszpanii; oraz
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się w Hiszpanii
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.
W innym kraju UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Hiszpanii, jeśli:
 • przechowujesz swoje towary w Hiszpanii lub
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się w Hiszpanii (nieprowadzącym działalności gospodarczej); oraz
 • wielkość Twojej sprzedaży przekracza obowiązujący w Hiszpanii próg podatku VAT dla sprzedaży na odległość w wysokości 35 000 EUR.
Poza UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Hiszpanii, jeśli:
 • przechowujesz towary w Hiszpanii i sprzedajesz je klientom znajdującym się w UE.
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.

Jak zarejestrować się jako podatnik VAT w Hiszpanii

Zadeklaruj własne podatki

Jeśli musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Hiszpanii, złóż wniosek do hiszpańskich organów podatkowych.Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie hiszpańskiej administracji podatkowej .

Po zakończeniu procesu rejestracji, otrzymasz numer VAT. Będziesz mógł go użyć w celu:
 • składania deklaracji podatkowych VAT – powiadom hiszpański urząd skarbowy o kwocie pobranego podatku VAT i zacznij ubiegać się o ewentualne odliczenia podatku VAT.
 • wystawiania faktur VAT – gdzie umieścisz podatek VAT pobrany od klientów
 • ubiegania się o zwrot pieniędzy na wydatki biznesowe (jak również VAT importowy zapłacony w momencie importu towarów do UE).
Jeśli masz pytania dotyczące podatku VAT i obowiązków z nim związanych, zawsze najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie profesjonalnej porady.
Uwaga: towary importowane do UE podlegają opłatom celnym i importowemu VAT.
Dziękujemy za sprzedaż w Amazon
Skąd mam wiedzieć, czy muszę zarejestrować się jako podatnik VAT w UE?
Poniższe informacje pomogą w zrozumieniu potencjalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT, niezależnie od tego, czy musisz zarejestrować się w państwie członkowskim UE. Zależy to od sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Kluczowymi czynnikami określającymi, czy masz obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT są: kraj prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizacja towaru oraz poziom sprzedaży (więcej informacji o progach VAT w krajach UE).

Razem z firmą doradztwa podatkowego KPMG stworzyliśmy test, dzięki któremu dowiesz się, czy musisz zarejestrować się jako podatnik VAT. Przystąp do testu teraz (EN).
Gdzie znajduje się Twoja firma?
W Hiszpanii
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Hiszpanii, jeśli:
 • przechowujesz towary w Hiszpanii; oraz
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się w Hiszpanii
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.
W innym kraju UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Hiszpanii, jeśli:
 • przechowujesz swoje towary w Hiszpanii lub
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się w Hiszpanii (nieprowadzącym działalności gospodarczej); oraz
 • wielkość Twojej sprzedaży przekracza obowiązujący w Hiszpanii próg podatku VAT dla sprzedaży na odległość w wysokości 35 000 EUR.
Poza UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Hiszpanii, jeśli:
 • przechowujesz towary w Hiszpanii i sprzedajesz je klientom znajdującym się w UE.
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.

Jak zarejestrować się jako podatnik VAT w Hiszpanii

Zadeklaruj własne podatki

Jeśli musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Hiszpanii, złóż wniosek do hiszpańskich organów podatkowych.Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie hiszpańskiej administracji podatkowej .

Po zakończeniu procesu rejestracji, otrzymasz numer VAT. Będziesz mógł go użyć w celu:
 • składania deklaracji podatkowych VAT – powiadom hiszpański urząd skarbowy o kwocie pobranego podatku VAT i zacznij ubiegać się o ewentualne odliczenia podatku VAT.
 • wystawiania faktur VAT – gdzie umieścisz podatek VAT pobrany od klientów
 • ubiegania się o zwrot pieniędzy na wydatki biznesowe (jak również VAT importowy zapłacony w momencie importu towarów do UE).
Jeśli masz pytania dotyczące podatku VAT i obowiązków z nim związanych, zawsze najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie profesjonalnej porady.
Uwaga: towary importowane do UE podlegają opłatom celnym i importowemu VAT.
Nowy sprzedawca w Amazon?
Odpowiedziałeś, że nie masz jeszcze Konta sprzedawcy w serwisie Amazon. Zapisanie się do miesięcznego planu „bez zobowiązań” umożliwia sprzedawcom dotarcie do dziesiątek milionów kupujących kupujących na Amazon.pl i w całej Europie. Miesięczny plan sprzedaży obejmuje niesamowite korzyści, które pomogą tym, którzy dopiero rozpoczynają działalność, i tym, którzy chcą swoją działalność rozwijać.
Skąd mam wiedzieć, czy muszę zarejestrować się jako podatnik VAT w UE?
Poniższe informacje pomogą w zrozumieniu potencjalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT, niezależnie od tego, czy musisz zarejestrować się w państwie członkowskim UE. Zależy to od sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Kluczowymi czynnikami określającymi, czy masz obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT są: kraj prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizacja towaru oraz poziom sprzedaży (więcej informacji o progach VAT w krajach UE).

Razem z firmą doradztwa podatkowego KPMG stworzyliśmy test, dzięki któremu dowiesz się, czy musisz zarejestrować się jako podatnik VAT. Przystąp do testu teraz (EN).
Gdzie znajduje się Twoja firma?
W Holandii
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Holandii, jeśli:
 • przechowujesz towary w Holandii; oraz
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się w Holandii
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.
W innym kraju UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Holandii, jeśli:
 • przechowujesz swoje towary w Holandii lub
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się we Holandii (nieprowadzącym działalności gospodarczej); oraz
 • wielkość Twojej sprzedaży przekracza obowiązujący w Holandii próg podatku VAT dla sprzedaży na odległość w wysokości 100 000 EUR.
Poza UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Holandii, jeśli:
 • przechowujesz towary w Holandii i sprzedajesz je klientom znajdującym się w UE.
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.

Jak zarejestrować się jako podatnik VAT w Holandii

Zadeklaruj własne podatki

Jeśli musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Holandii, złóż wniosek do holenderskich organów podatkowych. Możesz to zrobić online na stronie Belastingdienst (holenderskiego urzędu skarbowego).

Po zakończeniu procesu rejestracji, otrzymasz numer VAT. Będziesz mógł go użyć w celu:
 • składania deklaracji podatkowych VAT – powiadom urząd Belastingdienst o kwocie pobranego podatku VAT i zacznij ubiegać się o ewentualne odliczenia podatku VAT.
 • wystawiania faktur VAT – gdzie umieścisz podatek VAT pobrany od klientów
 • ubiegania się o zwrot pieniędzy na wydatki biznesowe (jak również VAT importowy zapłacony w momencie importu towarów do UE).
Jeśli masz pytania dotyczące podatku VAT i obowiązków z nim związanych, zawsze najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie profesjonalnej porady.
Uwaga: towary importowane do UE podlegają opłatom celnym i importowemu VAT.
Dziękujemy za sprzedaż w Amazon
Skąd mam wiedzieć, czy muszę zarejestrować się jako podatnik VAT w UE?
Poniższe informacje pomogą w zrozumieniu potencjalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT, niezależnie od tego, czy musisz zarejestrować się w państwie członkowskim UE. Zależy to od sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Kluczowymi czynnikami określającymi, czy masz obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT są: kraj prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizacja towaru oraz poziom sprzedaży (więcej informacji o progach VAT w krajach UE).

Razem z firmą doradztwa podatkowego KPMG stworzyliśmy test, dzięki któremu dowiesz się, czy musisz zarejestrować się jako podatnik VAT. Przystąp do testu teraz (EN).
Gdzie znajduje się Twoja firma?
W Holandii
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Holandii, jeśli:
 • przechowujesz towary w Holandii; oraz
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się w Holandii
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.
W innym kraju UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Holandii, jeśli:
 • przechowujesz swoje towary w Holandii lub
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się we Holandii (nieprowadzącym działalności gospodarczej); oraz
 • wielkość Twojej sprzedaży przekracza obowiązujący w Holandii próg podatku VAT dla sprzedaży na odległość w wysokości 100 000 EUR.
Poza UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Holandii, jeśli:
 • przechowujesz towary w Holandii i sprzedajesz je klientom znajdującym się w UE.
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.

Jak zarejestrować się jako podatnik VAT w Holandii

Zadeklaruj własne podatki

Jeśli musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Holandii, złóż wniosek do holenderskich organów podatkowych. Możesz to zrobić online na stronie Belastingdienst (holenderskiego urzędu skarbowego).

Po zakończeniu procesu rejestracji, otrzymasz numer VAT. Będziesz mógł go użyć w celu:
 • składania deklaracji podatkowych VAT – powiadom urząd Belastingdienst o kwocie pobranego podatku VAT i zacznij ubiegać się o ewentualne odliczenia podatku VAT.
 • wystawiania faktur VAT – gdzie umieścisz podatek VAT pobrany od klientów
 • ubiegania się o zwrot pieniędzy na wydatki biznesowe (jak również VAT importowy zapłacony w momencie importu towarów do UE).
Jeśli masz pytania dotyczące podatku VAT i obowiązków z nim związanych, zawsze najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie profesjonalnej porady.
Uwaga: towary importowane do UE podlegają opłatom celnym i importowemu VAT.
Nowy sprzedawca w Amazon?
Odpowiedziałeś, że nie masz jeszcze Konta sprzedawcy w serwisie Amazon. Zapisanie się do miesięcznego planu „bez zobowiązań” umożliwia sprzedawcom dotarcie do dziesiątek milionów kupujących kupujących na Amazon.pl i w całej Europie. Miesięczny plan sprzedaży obejmuje niesamowite korzyści, które pomogą tym, którzy dopiero rozpoczynają działalność, i tym, którzy chcą swoją działalność rozwijać.
Skąd mam wiedzieć, czy muszę zarejestrować się jako podatnik VAT w UE?
Poniższe informacje pomogą w zrozumieniu potencjalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT, niezależnie od tego, czy musisz zarejestrować się w państwie członkowskim UE. Zależy to od sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Kluczowymi czynnikami określającymi, czy masz obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT są: kraj prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizacja towaru oraz poziom sprzedaży (więcej informacji o progach VAT w krajach UE).

Razem z firmą doradztwa podatkowego KPMG stworzyliśmy test, dzięki któremu dowiesz się, czy musisz zarejestrować się jako podatnik VAT. Przystąp do testu teraz (EN).
Gdzie znajduje się Twoja firma?
W Szwecji
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Szwecji, jeśli:
 • przechowujesz towary w Szwecji; oraz
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się w Szwecji
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.
W innym kraju UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Szwecji, jeśli:
 • przechowujesz swoje towary w Szwecji lub
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się w Szwecji (nieprowadzącym działalności gospodarczej); oraz
 • wielkość Twojej sprzedaży przekracza obowiązujący w Szwecji próg podatku VAT dla sprzedaży na odległość w wysokości 320 000 SEK.
Poza UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Szwecji, jeśli:
 • przechowujesz towary w Szwecji i sprzedajesz je klientom znajdującym się w UE.
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.

Jak zarejestrować się jako podatnik VAT w Szwecji

Zadeklaruj własne podatki

Jeśli musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Szwecji, złóż wniosek do szwedzkich organów podatkowych. Więcej informacji znajduje na oficjalnej stronie szwedzkiej administracji podatkowej.

Po zakończeniu procesu rejestracji, otrzymasz numer VAT. Będziesz mógł go użyć w celu:
 • składania deklaracji podatkowych VAT – powiadom szwedzki urząd skarbowy o kwocie pobranego podatku VAT i zacznij ubiegać się o ewentualne odliczenia podatku VAT.
 • wystawiania faktur VAT – gdzie umieścisz podatek VAT pobrany od klientów
 • ubiegania się o zwrot pieniędzy na wydatki biznesowe (jak również VAT importowy zapłacony w momencie importu towarów do UE).
Jeśli masz pytania dotyczące podatku VAT i obowiązków z nim związanych, zawsze najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie profesjonalnej porady.
Uwaga: towary importowane do UE podlegają opłatom celnym i importowemu VAT.
Dziękujemy za sprzedaż w Amazon
Skąd mam wiedzieć, czy muszę zarejestrować się jako podatnik VAT w UE?
Poniższe informacje pomogą w zrozumieniu potencjalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT, niezależnie od tego, czy musisz zarejestrować się w państwie członkowskim UE. Zależy to od sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Kluczowymi czynnikami określającymi, czy masz obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT są: kraj prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizacja towaru oraz poziom sprzedaży (więcej informacji o progach VAT w krajach UE).

Razem z firmą doradztwa podatkowego KPMG stworzyliśmy test, dzięki któremu dowiesz się, czy musisz zarejestrować się jako podatnik VAT. Przystąp do testu teraz (EN).
Gdzie znajduje się Twoja firma?
W Szwecji
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Szwecji, jeśli:
 • przechowujesz towary w Szwecji; oraz
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się w Szwecji
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.
W innym kraju UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Szwecji, jeśli:
 • przechowujesz swoje towary w Szwecji lub
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się w Szwecji (nieprowadzącym działalności gospodarczej); oraz
 • wielkość Twojej sprzedaży przekracza obowiązujący w Szwecji próg podatku VAT dla sprzedaży na odległość w wysokości 320 000 SEK.
Poza UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Szwecji, jeśli:
 • przechowujesz towary w Szwecji i sprzedajesz je klientom znajdującym się w UE.
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.

Jak zarejestrować się jako podatnik VAT w Szwecji

Zadeklaruj własne podatki

Jeśli musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Szwecji, złóż wniosek do szwedzkich organów podatkowych. Więcej informacji znajduje na oficjalnej stronie szwedzkiej administracji podatkowej.

Po zakończeniu procesu rejestracji, otrzymasz numer VAT. Będziesz mógł go użyć w celu:
 • składania deklaracji podatkowych VAT – powiadom szwedzki urząd skarbowy o kwocie pobranego podatku VAT i zacznij ubiegać się o ewentualne odliczenia podatku VAT.
 • wystawiania faktur VAT – gdzie umieścisz podatek VAT pobrany od klientów
 • ubiegania się o zwrot pieniędzy na wydatki biznesowe (jak również VAT importowy zapłacony w momencie importu towarów do UE).
Jeśli masz pytania dotyczące podatku VAT i obowiązków z nim związanych, zawsze najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie profesjonalnej porady.
Uwaga: towary importowane do UE podlegają opłatom celnym i importowemu VAT.
Nowy sprzedawca w Amazon?
Odpowiedziałeś, że nie masz jeszcze Konta sprzedawcy w serwisie Amazon. Zapisanie się do miesięcznego planu „bez zobowiązań” umożliwia sprzedawcom dotarcie do dziesiątek milionów kupujących kupujących na Amazon.pl i w całej Europie. Miesięczny plan sprzedaży obejmuje niesamowite korzyści, które pomogą tym, którzy dopiero rozpoczynają działalność, i tym, którzy chcą swoją działalność rozwijać.
Skąd mam wiedzieć, czy muszę zarejestrować się jako podatnik VAT w UE?
Poniższe informacje pomogą w zrozumieniu potencjalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT, niezależnie od tego, czy musisz zarejestrować się w państwie członkowskim UE. Zależy to od sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Kluczowymi czynnikami określającymi, czy masz obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT są: kraj prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizacja towaru oraz poziom sprzedaży (więcej informacji o progach VAT w krajach UE).

Razem z firmą doradztwa podatkowego KPMG stworzyliśmy test, dzięki któremu dowiesz się, czy musisz zarejestrować się jako podatnik VAT. Przystąp do testu teraz (EN).
Gdzie znajduje się Twoja firma?
W Polsce
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Polsce, jeśli:
 • przechowujesz towary w Polsce; oraz
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się w Polsce
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.
W innym kraju UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Polsce, jeśli:
 • przechowujesz swoje towary w Polsce lub
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się w Polsce (nieprowadzącym działalności gospodarczej); oraz
 • wielkość Twojej sprzedaży na odległość przekracza obowiązujący w Polsce próg podatku VAT dla sprzedaży na odległość w wysokości 160 000 PLN.
Poza UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Polsce, jeśli:
 • przechowujesz towary w Polsce i sprzedajesz je klientom znajdującym się w UE.
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.

Jak zarejestrować się jako podatnik VAT w Polsce

Zadeklaruj własne podatki

Jeśli musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Polsce, złóż wniosek do polskich organów podatkowych. Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie internetowej polskiej administracji podatkowej Krajowa Administracja Skarbowa.

Po zakończeniu procesu rejestracji, otrzymasz numer VAT. Będziesz mógł go użyć w celu:
 • składania deklaracji podatkowych VAT – powiadom Krajowa Administracja Skarbowao kwocie pobranego podatku VAT i zacznij ubiegać się o ewentualne odliczenia podatku VAT.
 • wystawiania faktur VAT – gdzie umieścisz podatek VAT pobrany od klientów
 • ubiegania się o zwrot pieniędzy na wydatki biznesowe (jak również VAT importowy zapłacony w momencie importu towarów do UE).
Jeśli masz pytania dotyczące podatku VAT i obowiązków z nim związanych, zawsze najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie profesjonalnej porady.
Uwaga: towary importowane do UE podlegają opłatom celnym i importowemu VAT.
Dziękujemy za sprzedaż w Amazon
Skąd mam wiedzieć, czy muszę zarejestrować się jako podatnik VAT w UE?
Poniższe informacje pomogą w zrozumieniu potencjalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT, niezależnie od tego, czy musisz zarejestrować się w państwie członkowskim UE. Zależy to od sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Kluczowymi czynnikami określającymi, czy masz obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT są: kraj prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizacja towaru oraz poziom sprzedaży (więcej informacji o progach VAT w krajach UE).

Razem z firmą doradztwa podatkowego KPMG stworzyliśmy test, dzięki któremu dowiesz się, czy musisz zarejestrować się jako podatnik VAT. Przystąp do testu teraz (EN).
Gdzie znajduje się Twoja firma?
W Polsce
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Polsce, jeśli:
 • przechowujesz towary w Polsce; oraz
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się w Polsce
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.
W innym kraju UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Polsce, jeśli:
 • przechowujesz swoje towary w Polsce lub
 • sprzedajesz je konsumentom znajdującym się w Polsce (nieprowadzącym działalności gospodarczej); oraz
 • wielkość Twojej sprzedaży na odległość przekracza obowiązujący w Polsce próg podatku VAT dla sprzedaży na odległość w wysokości 160 000 PLN.
Poza UE
Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Polsce, jeśli:
 • przechowujesz towary w Polsce i sprzedajesz je klientom znajdującym się w UE.
Konieczne może być również zarejestrowanie się jako podatnik VAT w innych krajach UE, jeśli:
 • sprzedajesz towary konsumentom w innych krajach UE.

Jak zarejestrować się jako podatnik VAT w Polsce

Zadeklaruj własne podatki

Jeśli musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w Polsce, złóż wniosek do polskich organów podatkowych. Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie internetowej polskiej administracji podatkowej (Krajowa Administracja Skarbowa.)

Po zakończeniu procesu rejestracji, otrzymasz numer VAT. Będziesz mógł go użyć w celu:
 • składania deklaracji podatkowych VAT – powiadom Krajową Administrację Skarbową o kwocie kwocie pobranego podatku VAT i zacznij ubiegać się o ewentualne odliczenia podatku VAT.
 • wystawiania faktur VAT – gdzie umieścisz podatek VAT pobrany od klientów
 • ubiegania się o zwrot pieniędzy na wydatki biznesowe (jak również VAT importowy zapłacony w momencie importu towarów do UE).
Jeśli masz pytania dotyczące podatku VAT i obowiązków z nim związanych, zawsze najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie profesjonalnej porady.
Uwaga: towary importowane do UE podlegają opłatom celnym i importowemu VAT.

Więcej materiałów na temat podatku VAT

Często zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące podatku VAT.
Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków w zakresie podatku VAT w UE?
Kraje UE stosują zharmonizowany system podatkowy VAT. Niezastosowanie się do obowiązku rejestracji jako podatnik VAT i bieżących wymogów w zakresie zgodności na terenie UE ma poważne konsekwencje:

- Zazwyczaj musisz zapłacić podatek VAT, należny właściwym organom podatkowym (UE), powiększony o odsetki od podatku VAT naliczone od dnia, w którym należało dokonać płatności. Zwykle jest to od dnia, w którym należało uzyskać numer rejestracyjny VAT, rozliczać podatek VAT od sprzedaży i przekazywać podatek VAT organom podatkowym (mimo że w tym czasie podatek VAT od sprzedaży nie był naliczany).

- Jeśli organy podatkowe uzyskają informację o niewywiązaniu się z obowiązków dotyczących podatku VAT, możliwe będzie nałożenie kary pieniężnej. Wysokość kary zależy zwykle od kwoty należnego podatku VAT oraz od czasu, jaki upłynął od niedopełnienia obowiązków rejestracyjnych. Kary za zwłokę w rejestracji stanowią zazwyczaj wartość procentową kwoty podatku VAT, która powinna zostać przekazana organom podatkowym. Jeśli świadomie lub umyślnie nie wywiążesz się ze swoich zobowiązań z tytułu podatku VAT, możesz również podlegać postępowaniu karnemu prowadzonemu przez organy rządowe.

W przypadku, gdy firma Amazon zostanie powiadomiona o niewypełnieniu przez Ciebie obowiązków w zakresie podatku VAT, możesz stracić uprawnienia do sprzedaży na stronach internetowych Amazon. Uprawnienia do sprzedaży mogą być zawieszone do czasu wykazania zgodności z przepisami dotyczącymi podatku VAT.

Niniejsza strona z materiałami dotyczącymi podatku VAT oferuje przydatne informacje, które mogą być pomocne w wypełnianiu obowiązków w zakresie podatku VAT. Informacje te nie są jednak kompleksowym przewodnikiem ani poradą podatkową, a jeśli nie masz pewności co do swoich obowiązków, zalecamy zasięgnięcie porady od właściwego organu podatkowego lub niezależnego doradcy podatkowego.
W jaki sposób jest naliczany i zwracany podatek VAT?
Aby naliczyć podatek VAT, należy najpierw zarejestrować się jako podatnik VAT i uzyskać numer VAT. Po dokonaniu rejestracji jako podatnik VAT obowiązują Cię przepisy podatkowe VAT kraju UE, w którym jesteś zarejestrowany(-a), ale zwykle oznacza to, że musisz naliczyć podatek VAT (w stosownych przypadkach) od sprzedaży i wskazać wysokość podatku VAT na odpowiedniej fakturze VAT (skontaktuj się z doradcą podatkowym w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących fakturowania).

Kwota podatku VAT należnego lokalnemu organowi podatkowemu, tj. pobieranego od klientów, może zostać skompensowana przez podatek VAT zapłacony w związku z zakupami/kosztami firmy (należy skonsultować się z doradcą podatkowym w sprawie kosztów, od których można odliczyć podatek VAT).

Pamiętaj o sprawdzeniu wymagań dotyczących sprawozdawczości VAT i fakturowania w każdym kraju, w którym się rejestrujesz. Wymagania te są podobne, jednak mogą występować istotne różnice.
Jak zarejestrować się jako podatnik VAT w wielu krajach?
Jeśli przechowujesz, przemieszczasz lub sprzedajesz towary w wielu krajach UE, możesz podlegać obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT w wielu krajach. W takim przypadku możesz mieć obowiązek składania deklaracji VAT w więcej niż jednym kraju.

Wymagania dotyczące rejestracji jako podatnik VAT w wielu krajach są różne, dlatego zalecamy konsultację z doradcą podatkowym, zwłaszcza jeśli przechowujesz towary w więcej niż jednym kraju UE lub dokonujesz sprzedaży na odległość w obrębie UE.
Sprzedaję produkty z jednego kraju UE do innego kraju UE. Gdzie muszę zarejestrować się jako podatnik VAT?
W przypadku prowadzenia sprzedaży towarów z jednego kraju UE do innego kraju UE, należy pamiętać, że wymogi i stawki podatku VAT mogą się różnić w zależności od kraju. Jeśli przechowujesz towary w kraju UE, możesz być zobowiązany(-a) do rejestracji jako podatnik VAT w tym kraju UE. Ponadto, jeśli przeniesiesz własne towary z jednego kraju UE do innego lub jeśli Amazon (FBA) przeniesie Twoje towary z centrum realizacji zamówień do innego kraju, w którym mogą być przechowywane Twoje towary, przeniesienie może być również traktowane jako transakcja, którą należy zgłosić w deklaracji VAT. Jesteś odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich obowiązujących zobowiązań z tytułu podatku VAT, w tym zobowiązań z tytułu VAT w lokalizacjach witryny handlowej Amazon, w krajach, z których dostarczasz swoje towary, w krajach, do których dostarczasz lub wysyłasz towary, lub w innych krajach (np. kraj importu w przypadku importu towarów spoza UE).
Jak szybko po przekroczeniu progu VAT muszę przesłać numer VAT w portalu Seller Central?
Należy monitorować swoje konto i ubiegać się o numer VAT w odpowiednim organie podatkowym lub w usługach VAT w serwisie Amazon, gdy tylko spodziewasz się przekroczenia progu lub naruszenia innego wymogu rejestracji VAT. Biorąc pod uwagę czas potrzebny do zakończenia procesu, zalecamy złożenie wniosku o nadanie numeru VAT z odpowiednim wyprzedzeniem przed przekroczeniem progu.
Jaka jest różnica między numerem rejestracyjnym VAT UE a lokalnym numerem VAT?
Numer rejestracyjny VAT UE: Numer rejestracyjny VAT, który jest zatwierdzony i wskazany w VIES. Numer rejestracyjny VAT UE jest poprzedzony prefiksem kraju, który nadał numer (na przykład IT dla Włoch, ES dla Hiszpanii).

Lokalny numer rejestracyjny VAT: Lokalny numer rejestracyjny VAT nie ma prefiksu krajowego i co do zasady może być stosowany wyłącznie w transakcjach krajowych w kraju, który nadał numer (na przykład zakupy od dostawcy krajowego).
Co to jest numer identyfikacji podatkowej?
Numer identyfikacji podatkowej to urzędowo nadany numer identyfikacji podatkowej wydany przez kraj, w którym prowadzona jest działalność Partnera Sprzedawcy. Na przykład, jeśli działalność jest legalnie założona we Francji, wówczas numerem identyfikacji podatkowej jest francuski numer SIRET. Podobnie, jeśli ich działalność jest legalnie założona w Chinach, numerem identyfikacji podatkowej jest Uniform Social Credit Code lub, jeśli jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wówczas numerem identyfikacyjnym jest numer chińskiego dowodu osobistego.
Nazwa zarejestrowana dla mojego numeru VAT nie jest zgodna z nazwą podaną w portalu Seller Central w wyniku omyłki pisarskiej. Co należy zrobić?
Nie możemy zaakceptować numerów VAT, które nie są zgodne z Twoją nazwą prawną. Musisz skontaktować się z odpowiednim organem podatkowym, aby zaktualizować nazwę firmy dla zarejestrowanego numeru VAT lub poprosić o nadanie nowego numeru VAT należącego do nazwy prawnej przypisanej do konta sprzedawcy.

Możesz także zmienić nazwę firmy w portalu Seller Central, ale może to (ponownie) uruchomić proces weryfikacji konta i wymagać dostarczenia dowodu potwierdzającego konieczność dokonania zmiany.
Gdzie mogę dodać numer VAT w portalu Seller Central?
Uwaga: Informacje na tej stronie nie stanowią porady podatkowej, prawnej ani jakiejkolwiek innej profesjonalnej porady i nie mogą być wykorzystywane jako takie.
© 1996-2021 Amazon.com, Inc. lub podmioty stowarzyszone